Wygraj Sukces 2017

Zakończył się II etap, elim­i­nacje region­alne /międzywojewódzkie/ XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” — Tarnobrzeg 2017. Na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Gło­gowie zaprezen­towało się ponad czter­dzi­estu młodych wokalistów z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego wyło­nionych z elim­i­nacji wstępnych/wojewódzkich/. Sekcję wokalną „Duo” reprezen­towały trzy wokalistki: Maja Kowal­ska, Julka Marcin­iszyn oraz najmłod­sza Maja Gontar­czyk z SP nr 5. Dziew­częta w swoim reper­tu­arze /każdy wykon­awca prezen­tował dwa utwory/ zaprezen­towały  się bardzo dobrze — Maja i Julka otrzy­mały wyróżnie­nie. Gratulujemy.

Podsumowanie całorocznego konkursu „Savoir – vivre na co dzień” w roku szk. 2016/17

Prezen­tu­jemy ofic­jalne wyniki całorocznego konkurs „Savoir – vivre” w roku szk. 2016/17

 I miejsce – klasa 2b (wychowawca: Danuta Paciorek)
II miejsce – klasa 3e (wychowawca: Jolanta Zabawa)
III miejsce – klasa 1e (wychowawca: Anna Grom­nicka)
Zwycięz­com gratulujemy !!!

Konkurs Savoir Vivre — kwiecień 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Złoto Miłosza i sztafety

Bardzo udanie zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa w lekkoatle­tyce, które odbyły się 25 maja w Zielonej Górze. Nasi uczniowie zdobyli 5 medali w tym 2 złote. Na najwyższym stop­niu podium stanęli: Miłosz Bielak w biegu na 1500 m. uzyskał 4,21,89 s., i sztafeta 4x100 m. juniorów młod­szych bieg­nąca w składzie: Michał Marek, Daniel Szwarc, Maciej Zabawa i Kamil Mańkiewicz – 46,29 s.

Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja

Nasze zaję­cia trwają w najlep­sze i zaczy­namy żałować,  że niedługo się skończą. Po egza­m­i­nach klasy trze­cie zła­pały odrobinę odd­echu. Mogliśmy wyjść poza szkolne mury i udowod­nić, że uczyć można się wszędzie, nie tylko w szkol­nej ławce. W ramach zajęć bio­log­icznych zajęliśmy się zgłębian­iem tajników roślin ros­ną­cych na tere­nie naszej szkoły.

Warsztaty gastronomiczne

5 maja br uczniowie kl.3 wzięli udział w warsz­tat­ach gas­tro­nom­icznych w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­nicznych. Pod kierunk­iem p. Jolanty Moszczyńskiej uczyli się jak zro­bić pyszna pizzę i poz­nali zasady przyrządza­nia kok­ta­jli.  Nasze gim­nazjum od kilku lat współpracuje z ZSTiO real­izu­jąc zada­nia z pro­gramu wychowaw­czego i doradztwa zawodowego oraz poma­ga­jąc uczniom w wyborze szkoły pon­adg­i­maz­jal­nej  i przyszłego zawodu.

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.

Brązowi medaliści Powiatowego Finału w BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Żarach zajęli III miejsce w Powia­towym Finale Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Uczniów przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Targi Pracy

W środę 26 kwiet­nia 2017r uczniowie klas 3 uczest­niczyli w Tar­gach Pracy , które odbyły się w żarskim Ratuszu. W ramach targów zaprezen­towały się wiodące na żarskim rynku firmy z różnych branż. Uczniowie mieli okazję poroz­maw­iać z pra­co­daw­cami i poz­nać lokalny rynek pracy. Wiz­yta na tar­gach ułatwi naszym uczniom pod­ję­cie decyzji co do dal­szego kierunku ksz­tałce­nia  i ścieżki edukacyjno-zawodowej.