Szkolny Klub Wolontariatu

1 i 2 kwiet­nia uczniowie naszej szkoły dzi­ała­jący w Szkol­nym Klu­bie Wolon­tariatu ( kl. 3e, 3b, 1e) brali akty­wny udział  w Wielka­noc­nej Zbiórce Żywności zor­ga­ni­zowanej przez  Koło Żarskie  TBA.  Akcja jest orga­ni­zowana przy współpracy z Bankiem Żywności. Zebrana żywność zostanie przez­nac­zona  dla potrze­bu­ją­cych i ubogich.

Spotkania — warsztaty artystyczne

Wolon­tar­iusze  ze szkol­nego Klubu Wolon­tariatu w naszym Gim­nazjum inicjują  różne dzi­ała­nia na rzecz środowiska  lokalnego, wspo­ma­gają inic­jatywy chary­taty­wne, kul­tur­alne, poma­gają  najbardziej potrze­bu­ją­cym.  W  świ­etl­icy ALBERTYNKA  dzi­ała­jącej przy Hos­picjum w Żarach nasi uczniowie wspól­nie z opiekunem świ­etl­icy p. Gosia Rusak real­izują pro­jekt ” Spotka­nia — warsz­taty artystyczne.

Poprawa jakości kształcenia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

W ramach   pro­jektu :„Poprawa jakości ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” od 13 lutego chętni uczniowie klas drugich i trze­cich biorą udział w zaję­ci­ach warsz­ta­towych z matem­atyki i przed­miotów przy­rod­niczych. Zaję­cia odby­wają się w gru­pach 8–10 osobowych w wymi­arze dwóch godzin lek­cyjnych w tygodniu.

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5

Rozśpiewane nutki

1 kwiet­nia 2017 roku w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury, Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie odbył się XV Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 80 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie kraju.

Zawody pływackie

W ubiegły piątek tj.31.03.17 młodzież żars­kich gim­nazjów zmierzyła się na zawodach pływackich.Wielkie brawa dla naszej reprezentacji,wszyscy wykazali się godną postawą.W drużynowej punk­tacji ekipa dziew­cząt ‚mimo okro­jonego składu,zajęła II miejsce.

Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych — Nowa Sól – 18.03.2017r.

W Nowej Soli w ulewnym deszczu odbyły się Między­wo­jew­ódzkie Mis­tr­zostwa Młodzików w bie­gach przeła­jowych. W biegu dziew­cząt na 2,5 km zde­cy­dowane zwycięstwo odniosła Natalia Bielak, która nie dała żad­nych szans rywalkom, wygry­wa­jąc z dużą przewagą.

Świadczenia socjalne z okazji świąt

Uwaga!!! Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 31.03.2017 r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w pier­wszym tygod­niu kwietnia.

Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.