RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

prze­wod­niczący Rady Rodz­iców
p.Arkadiusz Lis
wiceprze­wod­niczący
p. Aneta Ślęczka
członkowie:
Dyrek­tor szkoły oraz przed­staw­iciele rodz­iców, po jed­nej oso­bie z każdej klasy

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

prze­wod­niczący Rady Rodz­iców
p.Józef Rewaj
wiceprze­wod­niczący
p. Wio­letta Gawron
Komisja Rewiz­yjna:
prze­wod­niczący
p. Syl­wia Zde­biak
członkowie:
p. Arka­diusz Lis
p. Beata Zweifler-Jastrząb