HISTORIA SZKOŁY

Nazwa tej insty­tucji ist­ni­ała już bardzo dawno temu. Gim­nazjum to kon­tynu­acja starożyt­nego, greck­iego gim­na­sionu. To właśnie w gim­nazjonie pow­stawały klasy­czne insty­tucje kul­tury i edukacji. Rene­sans przynosi powrót do idei gim­nazjonu, które oznaczało szkołę śred­nią, humanistyczną.

W odrod­zonej po I wojnie świa­towej Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rozpoczęły dzi­ałal­ność 8 – let­nie gim­nazja dla dzieci i młodzieży. Rok 1948 to koniec funkcjonowa­nia gim­nazjum w naszym kraju.

1 wrześ­nia 1958 roku na ulicy Okrzei 19 rozpoczy­nają się zaję­cia dydak­ty­czne Szkoły Pod­sta­wowej Nr 5. Ambitna kadra ped­a­gog­iczna, wspaniali, zaan­gażowani rodz­ice, zdolna młodzież, każdego roku  zapisy­wała znaczą­cymi sukce­sami kole­jne karty his­torii Szkoły.

Rok 1999 i nowa reforma edukacji wprowadza w to miejsce nowe życie – GIMNAZJUM Nr 3. Pow­staje osiem odd­zi­ałów a dyrek­torem zostaje mgr Jacek Olczyk. Wicedyrek­torem zostaje mgr Ewa Ryczek, a później Euge­niusz Gabas. Rozwi­jają się kółka teatralne, his­to­ryczne, infor­maty­czne pow­stają zespoły muzy­czne i teatralne oraz pojaw­iają się pier­wsze sukcesy.

GALERIA ZDJĘĆ — 10-LECIE GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH