Category Archives: SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 października (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorządu Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą –demokraty­czne, tajne wybory Zarządu Samorządu Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­cje doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­tami kandy­datów.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Ogłaszamy nabór do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Gim­naz­jal­isto ! Jesteś osobą kreaty­wną, posi­adasz wiele ciekawych pomysłów, chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkol­nego?
Koniecznie włącz się w pracę Samorządu Uczniowskiego.
Od czwartku ( 15 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­jemy zgłoszenia.

Rozdaliśmy żonkile

16 kwiet­nia br wolon­tar­iuszki z naszego gim­nazjum : Weronika Sierak , Weronika Niedzielan, Oli­wia Derez­ińska , Nikola Pawłow­icz , Ange­lika Jar­czewska, Weronika Bednarek na uli­cach naszego miasta kwest­owały i roz­dawały prze­chod­niom żonkile, które zak­witły na POLU NADZIEI przy Hospicjum.

Żonkilowy Marsz Nadziei

Uczniowie naszej szkoły 23 maja br. wspól­nie z opieku­nami p. Anią Grom­nicką i Michal­iną Tomków — Spurek wzięli udział w Żonkilo­wym Marszu Nadziei , który był zakończe­niem akcji POLA NADZIEI.

Dyskoteka andrzejkowa!!!

Samorząd Uczniowski  serdecznie zaprasza  kolegów i koleżanki z klas II i III na andrze­jkową dyskotekę , która odbędzie się dnia 27 listopada 2015 r. w Pubie „Max.”

Wybrano nowy Samorząd Uczniowski

Miło nam poin­for­mować , że 29 października 2015 w tajnym głosowa­niu wybrano nowego prze­wod­niczącego Samorządu Uczniowskiego. Demokraty­czne wybory wygrała Alek­san­dra Adamow­icz z klasy 3E. Funkcję wiceprze­wod­niczącego objęła Zuzana Owczaryszek z klasy 2A Obow­iązki sekre­tarza pełnić będzie Ewelina Kasiewicz z klasy 3E. Nowym skarb­nikiem zaś –Julia Mach­nik z klasy 3D. Całemu zarzą­dowi Samorządu Uczniowskiemu serdecznie grat­u­lu­jemy i życzymy owoc­nej pracy w roku szkol­nym 2015/16.

Wyjście do kina

Uwaga!!! Dnia 28 wrześ­nia 2015 r. (poniedziałek)o godz. 8:00 odbędzie się wyjś­cie do kina Pio­nier na spek­takl teatralny pt. „Bal­la­dyna. Cena biletu: 16 zł. Zapisy w bib­liotece szkol­nej. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy 🙂

Integracja

4 wrześ­nia na sta­dionie Syrena w Żarach miało miejsce szczególne wydarze­nie – inte­gracja klas pier­wszych. W promieni­ach wrześniowego słońca i przy dźwiękach muzyki najmłodsi gim­naz­jal­iści rywal­i­zowali o miano najlep­szej klasy pierwszej.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego

Ogłaszamy nabór do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016!

Gim­naz­jal­isto!
Jesteś osobą kreaty­wną,
posi­adasz wiele ciekawych pomysłów,
chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkolnego?

Koniecznie włącz się w pracę
Samorządu Uczniowskiego.

Od środy ( 09 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­jemy zgłoszenia.