Category Archives: PEDAGOG I PSYCHOLOG

Targi Pracy

W środę 26 kwiet­nia 2017r uczniowie klas 3 uczest­niczyli w Tar­gach Pracy , które odbyły się w żarskim Ratuszu. W ramach targów zaprezen­towały się wiodące na żarskim rynku firmy z różnych branż. Uczniowie mieli okazję poroz­maw­iać z pra­co­daw­cami i poz­nać lokalny rynek pracy. Wiz­yta na tar­gach ułatwi naszym uczniom pod­ję­cie decyzji co do dal­szego kierunku ksz­tałce­nia  i ścieżki edukacyjno-zawodowej.

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego cz.2

W środę 21 wrześ­nia uczniowie naszej szkoły ( klasa 1c) wraz z opiekunem  p. Mał­gorzatą Merk brali udział w zaję­ci­ach propagu­ją­cych alter­naty­wne sposoby spędza­nia czasu wol­nego  ” Razem po zdrowie psy­chiczne” . Wszyscy świet­nie się baw­ili pod­czas zajęć TBC, zumby, pokazów karate oraz zajęć zor­ga­ni­zowanych przez PTTK Klub Turystyki Akty­wnej “RYŚ”.

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Nasza szkoła włączyła się do obchodów  I Żarskiego Tygod­nia Zdrowia Psy­chicznego orga­ni­zowanego przez Środowiskowy  Dom Samopo­mocy w Żarach, Porad­nię PROFIL i porad­nię EGO. W poniedzi­ałek 19 wrześ­nia  uczniowie klasy 1e wraz z opieku­nami p. Mał­gorzata Merk i p. Róży­cką Mał­gorzatą uczest­niczyli w uroczystym rozpoczę­ciu  obchodów tego tygodnia .

Rozdaliśmy żonkile

16 kwiet­nia br wolon­tar­iuszki z naszego gim­nazjum : Weronika Sierak , Weronika Niedzielan, Oli­wia Derez­ińska , Nikola Pawłow­icz , Ange­lika Jar­czewska, Weronika Bednarek na uli­cach naszego miasta kwest­owały i roz­dawały prze­chod­niom żonkile, które zak­witły na POLU NADZIEI przy Hospicjum.

Żonkilowy Marsz Nadziei

Uczniowie naszej szkoły 23 maja br. wspól­nie z opieku­nami p. Anią Grom­nicką i Michal­iną Tomków — Spurek wzięli udział w Żonkilo­wym Marszu Nadziei , który był zakończe­niem akcji POLA NADZIEI.

Wolontariat na rzecz hospicjum

Uczen­nice klasy 3a ‚3b, 3c, 2b brały udział dn 19.03.2016r w kam­panii wiosen­nej  “POLA NADZIEI” dla Hos­picjum  im. św. Brata Alberta . Jako wolon­tar­iuszki prowadz­iły kwestę na rzecz żarskiego hos­picjum. , sprzedawały wyko­nane pod­czas warsz­tatów plas­ty­cznych prace.

Debiut na rynku pracy

Uczniowie klasy 2b dn. 17.03.2016r .   goś­cili w Restau­racji LEW.. Była to kole­jna wiz­yta  studyjna zainicjowana przy współpracy naszej szkoły z Forum Młodych w ramach pro­jektu ” DEBIUT NA RYNKU PRACY” . Uczniowie zapoz­nali się z praca w zawodzie : kel­ner, bar­man, kucharz.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­erwy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jektu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kultury.

Odpowiedzialność prawna nieletnich

W czwartek tj.18 grud­nia odbęda sie spotka­nia młodziezy klas 2  z przed­staw­icielem policji p. Pawłem Ste­fanem. Spotka­nia są częś­cią pro­gramu wychowaw­czego i pro­fi­lak­tyki szkol­nej. Tem­atyka spotkań: “Odpowiedzial­ność prawna nieletnich”.