Category Archives: UCZNIOWIE

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 października (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorządu Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą –demokraty­czne, tajne wybory Zarządu Samorządu Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­cje doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­tami kandy­datów.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego 2017/2018 odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 wrześ­nia 2017 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Częstochowska.

Gimnazjaliści w żarskich przedszkolach

W dni­ach 23.05 — 31.05.2017r.uczniowie klas 3A i 3B Gim­nazjum nr 3 w Żarach, real­izu­jący pro­jekt eduka­cyjny “Gim­naz­jal­iści czy­tają dzieciom”, odwiedzili żarskie przed­szko­laki w Przed­szkolu nr 10 przy ul. Okrzei oraz Przed­szkolu nr 3 im. WOŚP.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

KLASA 2 — rok szkolny 2017/2018

KLASA 3 — rok szkolny 2017/2018

Warsztaty gastronomiczne

5 maja br uczniowie kl.3 wzięli udział w warsz­tat­ach gas­tro­nom­icznych w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­nicznych. Pod kierunk­iem p. Jolanty Moszczyńskiej uczyli się jak zro­bić pyszna pizzę i poz­nali zasady przyrządza­nia kok­ta­jli.  Nasze gim­nazjum od kilku lat współpracuje z ZSTiO real­izu­jąc zada­nia z pro­gramu wychowaw­czego i doradztwa zawodowego oraz poma­ga­jąc uczniom w wyborze szkoły pon­adg­i­maz­jal­nej  i przyszłego zawodu.

Targi Pracy

W środę 26 kwiet­nia 2017r uczniowie klas 3 uczest­niczyli w Tar­gach Pracy , które odbyły się w żarskim Ratuszu. W ramach targów zaprezen­towały się wiodące na żarskim rynku firmy z różnych branż. Uczniowie mieli okazję poroz­maw­iać z pra­co­daw­cami i poz­nać lokalny rynek pracy. Wiz­yta na tar­gach ułatwi naszym uczniom pod­ję­cie decyzji co do dal­szego kierunku ksz­tałce­nia  i ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Szkolny Klub Wolontariatu

1 i 2 kwiet­nia uczniowie naszej szkoły dzi­ała­jący w Szkol­nym Klu­bie Wolon­tariatu ( kl. 3e, 3b, 1e) brali akty­wny udział  w Wielka­noc­nej Zbiórce Żywności zor­ga­ni­zowanej przez  Koło Żarskie  TBA.  Akcja jest orga­ni­zowana przy współpracy z Bankiem Żywności. Zebrana żywność zostanie przez­nac­zona  dla potrze­bu­ją­cych i ubogich.

Spotkania — warsztaty artystyczne

Wolon­tar­iusze  ze szkol­nego Klubu Wolon­tariatu w naszym Gim­nazjum inicjują  różne dzi­ała­nia na rzecz środowiska  lokalnego, wspo­ma­gają inic­jatywy chary­taty­wne, kul­tur­alne, poma­gają  najbardziej potrze­bu­ją­cym.  W  świ­etl­icy ALBERTYNKA  dzi­ała­jącej przy Hos­picjum w Żarach nasi uczniowie wspól­nie z opiekunem świ­etl­icy p. Gosia Rusak real­izują pro­jekt ” Spotka­nia — warsz­taty artystyczne.

Konkurs świąteczny — wyniki

Przez prawie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­matyki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Teresa Maciejew­ska, Alicja Maciejew­ska, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielewski, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroiki.