Category Archives: TANIEC

Warsztaty tańca współczesnego

W dni­ach 27–28 sierp­nia 2016 tancerki z Klubu Tańca Sportowego „Piruet” przy Gim­nazjum nr 3 w Żarach uczest­niczyły w Weiβwasser w II. polsko-niemieckich warsz­tat­ach tańca współczesnego.

Sukcesy Klubu Tańca Sportowego Piruet

WYRÓŻNIENIE GRAN PRIX -“Sabat Arkana” i dwa III miejsce Gim 3
II i II miejsce “Sabat” Gim 3
I i III miejsce “Piruet” ŻDK
I i III miejsce “Piruet1” ŻDK

Sukces w Białobrzegach

Zespoły “Piruet” , “Sabat”, “Sabat Arkana” na I Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Tańca MAZOVIA FREESTYLE CUP w Biało­brze­gach zdobyły:
DWA PIERWSZE MIEJSCA
I DRUGIE
II TRZECIE MIEJSCA
I CZWARTE

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nictwa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­tości uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództwa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

I Polsko — Niemieckie Warsztaty Tańca Współczesnego

W dni­ach 20–21 sierp­nia 2015 w hali sportowej Gim­nazjum nr 3 odbyły się I polsko-niemieckie warsz­taty tańca współczes­nego. Orga­ni­za­torem imprezy był Klub Tańca Sportowego „Piruet” oraz Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Polsko — Niemieckie warsztaty tańca

W dni­ach 20–21 sierp­nia 2015 roku odbędą się Polsko-niemieckie warsz­taty tańca. Prowadząca pani Maja Lewicka tancerka wrocławskiego teatru muzy­cznego „Capi­tol”. W zaję­ci­ach weźmie udział grupa dziew­cząt z Weis­s­waser. Warsz­taty są dofi­nan­sowane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Eurore­gion Sprewa-Nysa-Bóbr.

Zwycięstwo na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sulechowie

31 maja byłyśmy na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tańca w Sule­chowie tam zdobyłyśmy 5 pier­wszych miejsc, 3 drugie, 1 trze­cie i wyróżnienie.

Sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Rybniku

Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Tańca w Ryb­niku, który odbył się 07.06.2015 roku już za nami. Do Żar przy­wieźliśmy trzy drugie m-ca (Sabat, Sabat Arkana, Piruet) trze­cie (Sabat) oraz dwa wyróżnienia Piruet i Sabat Arkana). 

Takiego sukcesu w tańcu jeszcze nie było

Takich sukcesów w tańcu dla zespołów z Żar jeszcze nie było. Żarskie zespoły taneczne na 6 Pol­sko Niemieckim Fes­ti­walu Tańca zdobyły 7 pier­wszych miejsc oraz trzy drugie. Niespodzianką było Gran Prix dla zespołu “Sabat” z naszego Gimnazjum.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­erwy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jektu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.