Category Archives: PIŁKA NOŻNA

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Uczniowie z klas II-III i klas IV-VII uczest­niczyli w IV Mikoła­jkowym Turnieju w piłkę nożną orga­ni­zowanym przez MOSRiW. Drużyny wal­czyły o każdą zdobytą bramkę do ostat­niej sekundy, a o rozstrzyg­nię­ciu meczów decy­dowały rzuty karne, w których nie mieliśmy szczęścia.

Jesteśmy w finale Coca Cola Cup!

Dzisiaj po szeregu elim­i­nacji awan­sowal­iśmy do Finału Makrore­gionu w prestiżowym turnieju piłkarskim Coca Cola Cup. Finał ‚w którym oprócz naszego wojew­ództwa wys­tąpią najlepsi z zachod­niopo­morskiego, wielkopol­skiego i pomorskiego, zostanie roze­grany w Poz­na­niu 28 maja. Brawo chłopaki z GIM 3 ŻARY!!!

Gimnazjum nr 3 mistrzem powiatu w piłce nożnej

Uczniowie naszego Gim­nazjum kole­jny raz zostali mis­trzami powiatu w piłce nożnej chłopców. Dnia 25 kwiet­nia na sta­dionie Syreny po szeregu elim­i­nacji w finałach spotkały się drużyny: Gim­nazjum nr3 Żary, Zespół Szkół w Bieniowie,Gimnazjum Trzebiel,Gimnazjum Brody. W takiej też kole­jności zakończył się turniej.

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nictwa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­tości uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództwa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopada 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrodka Kul­tury odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nictwa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództwa lubuskiego za rok szkolny 2013/2014.

Turniej piłki nożnej gimnazjalistów

Uczniowie z żars­kich gim­nazjów w ramach pro­gramu prewen­cyjnego „Bez­pieczne Gim­nazjum” wzięli udział w „Turnieju piłki nożnej” zor­ga­ni­zowanym przez Zespół ds. Nielet­nich i Patologii Komendy Powia­towej Policji w Żarach.

Ogromny sukces żarskiej szkoły

Ogromny sukces żarskiej szkoły Nasi młodzi sportowcy po raz kole­jny nie zaw­iedli. Szkolny Związek Sportowy ogłosił ofic­jalne wyniki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkolny 2013/14. W klasy­fikacji gim­nazjów najlep­sze okazało się Gim­nazjum nr 3 z Żar.

1 miejsce w województwie. Gimnazjum nr 3 najlepsze w sporcie.

W punk­tacji Gen­er­al­nej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkolny 2013/2014 nasza szkoła okazała się bezkonkuren­cyjna zaj­mu­jąc 1 miejsce w województwie.

TABELA KOŃCOWA (skrócona):

1. miejsce — Gim­nazjum nr 3 Żary — 795 pkt.

2. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Zielona Góra — 560 pkt.

3. miejsce — Zespół Szkół Sulechów — 550 pkt.

———————-

37. miejsce — Społeczne Gim­nazjum Żary 185 pkt.

50. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Żary — 125 pkt.

62. miejsce — Gim­nazjum nr 4 Żary — 100 pkt.

100. miejsce — Gim­nazjum Katolickie Żary — 30 pkt.

103. miejsce — Gim­nazjum nr 2 Żary — 15 pkt.

PEŁNA PUNKTACJA GENERALNA LUBUSKIEJ OLIMPIADY 2013/2014

Złoci piłkarze!!!

13 piątek był bardzo szczęśliwy dla piłkarzy z naszego gim­nazjum. Po cięż­kich elim­i­nac­jach powia­towych (2 miejsce),  następ­nie pół­fi­nałowych (2 miejsce) przyszedł czas na Finał Lubuskiej Gim­naz­jady.  W finale wys­tąpiło 6 najlep­szych gim­nazjów z ziemi lubuskiej.

Piłkarze w finale wojewódzkim!

W Nowej Soli dnia 2.06 odbył się pół­fi­nał gim­naz­jady w piłce nożnej. W turnieju wys­tar­towało 15 szkół. Po długiej i ciężkiej walce nasi zawod­nicy zaj­mu­jąc drugie miejsce  awan­sowali do  Finału Wojew­ódzkiego, w którym spotka się sześć najlep­szych gimnazjów.