Category Archives: KOSZYKÓWKA

Finał wojewódzki w piłce koszykowej w Gim 3 Żary

24.05.2017 r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbył się Finał Wojew­ódzki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce Chłopców. W turnieju brały udział następu­jące zespoły : Gim 3 Żary, Gim 4 Zielona Góra, Gim 13 Gorzów Wlkp. oraz Gim­nazjum ze Skwierzyny.

Awans koszykarzy do finału

6. kwiet­nia w hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach roze­grano pół­fi­nały piłki koszykowej chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pier­wsze miejsce zajęło Gim­nazjum nr 4 z Zielonej Góry, które w finale pokon­ało Gim­nazjum nr 3 w Żarach 41:40.

Wygrali rejony w koszykówkę

Dnia 23.02.2016r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyły się Rejonowe Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pier­wsze miejsce przy­padło żarskiej “Trójce”, a za przy­go­towanie odpowiedzialny był Krzysztof Paciorek, nauczy­ciel w-f.

Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt na szczeblu powiatowym

15 grud­nia odbył się Turniej Piłki Koszykowej dziew­cząt na szczeblu powia­towym. Wyniki poszczegól­nych meczów:

Zwycięstwo żarskiej trójki

15 XII 2015 r. odbyły się zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców. W turnieju brały udział drużyny : Gim 3 Żary (gospo­darz), Gim Katolickie Żary, Gim z Jasienia oraz Gim 1 Lubsko.

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nictwa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­tości uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództwa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Nasi uczniowie Mistrzami Polski!

Ogromne grat­u­lacje dla chłopców z kl. III d i IId (Daw­ida Bielick­iego, Michała Karpińskiego, Igora Mroza, Michała Now­ick­iego, Dominika i Jakuba Paw­ińs­kich, Bar­tosza Sitko, Adri­ana Szk­larza, Arka­diusza Szkud­larka, Jakuba Koczana i Radosława Sku­bińskiego), którzy w dni­ach 20 — 24 maja 2015r. god­nie reprezen­towali Gim­nazjum Nr 3, UKS Chromik Żary oraz nasze miasto na Mis­tr­zost­wach Pol­ski w Koszykówce Kade­tów U16 w Radomiu, gdzie zdobyli złoty medal. Cała szkoła jest dumna z Waszego wielkiego osiąg­nię­cia, jakim jest Mis­tr­zostwo Pol­ski. Dzięku­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!!

Dyrekcja, grono ped­a­gog­iczne, pra­cown­icy
i uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach

Żarska Gimnazjada Młodzieży

W miesią­cach październik-grudzień 2014r. Odbyła się Żarska Gim­naz­jada Młodzieży w piłce koszykowej chłopców. W roz­gry­wkach brało udział  pięć żars­kich Gimnazjów:

Awans na rejonach

W dniu 16 grud­nia 2014r. zostały roze­grane zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców w których spotkały się: Gim­nazjum Niepub­liczne Lub­sko, Gim­nazjum Społeczne Żary oraz Gim­nazjum Nr 3 Żary.

Finał gimnazjady w koszykówce

W finale gim­naz­jady w koszykówce spotkali się obrońcy tytułu — Gim­nazjum nr 3 i Gim­nazjum Społeczne. Zde­cy­dowanie sil­niejszą drużyną okazała się nasza szkoła prowad­zona przez Krzysztofa Paciorka nauczy­ciela wychowa­nia fizycznego.