Category Archives: ZDROWY STYL ŻYCIA

Podziel się posiłkiem

Uczniowie klasy 3b i 3e akty­wnie włączyli sie do akcji “Podziel sie posiłkiem” orga­ni­zowanej przez BANK ŻYWNOŚCI. Dnia 22 i 23 wrześ­nia brali jako wolon­tar­iusze akty­wny udział w zbiórce żywności w żars­kich mar­ke­tach. Zebrana żywność trafi do orga­ni­za­cji  i insty­tucji , które poma­gają dzieciom.

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego cz.2

W środę 21 wrześ­nia uczniowie naszej szkoły ( klasa 1c) wraz z opiekunem  p. Mał­gorzatą Merk brali udział w zaję­ci­ach propagu­ją­cych alter­naty­wne sposoby spędza­nia czasu wol­nego  ” Razem po zdrowie psy­chiczne” . Wszyscy świet­nie się baw­ili pod­czas zajęć TBC, zumby, pokazów karate oraz zajęć zor­ga­ni­zowanych przez PTTK Klub Turystyki Akty­wnej “RYŚ”.

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Nasza szkoła włączyła się do obchodów  I Żarskiego Tygod­nia Zdrowia Psy­chicznego orga­ni­zowanego przez Środowiskowy  Dom Samopo­mocy w Żarach, Porad­nię PROFIL i porad­nię EGO. W poniedzi­ałek 19 wrześ­nia  uczniowie klasy 1e wraz z opieku­nami p. Mał­gorzata Merk i p. Róży­cką Mał­gorzatą uczest­niczyli w uroczystym rozpoczę­ciu  obchodów tego tygodnia .

Profilaktyka

W ramach szkol­nego pro­gramu pro­fi­lak­tyki w bieżą­cym roku szkol­nym w naszym gim­nazjum przeprowad­zone zostały pro­gramy w formie warsz­tatów by prze­ci­wdzi­ałać prze­mocy i cyber­prze­mocy wśród dzieci i młodzieży — ” Prze­moc boli” oraz “Narkotyki?

Happening

Dn. 10.06.16r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w. hap­peningu Zaloguj się do życia — prze­ciw uza­leżnieniom” zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach.

Uzależnieniom mówimy Nie

Wyniki konkursu plas­ty­cznego  “Uza­leżnieniom mówimy nie”.
Komisja w składzie : Mał­gorzata Merk, Tekla Pawlicka, Karina Syska, Jolanta Zabawa ustal­iła :
I miejsce : Michał Bort­nik, Sła­womir Korochoda

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­erwy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jektu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kultury.

Żyj aktywnie i zdrowo

W naszej szkole real­i­zowany jest pro­jekt w ramach zada­nia z zakresu admin­is­tracji rzą­dowej” Żyj akty­wnie i zdrowo”. Pro­jekt dofi­nan­sowywany jest ze środ­ków Woje­w­ody Lubuskiego.

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia, eliminacje szkolne.

20 listopada zor­ga­ni­zowana została w szkole Olimpiada Zdrowego Stylu Życia. Uczniowie wykazali się duża wiedzą na temat praw­idłowego żywienia, chorób zakaźnych i znaczenia wysiłku fizy­cznego na młody organizm.