Category Archives: ŚWIĘTA HISTORYCZNE

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Święto Niepodległości – pol­skie święto państ­wowe obchod­zone 11 listopada dla upamięt­nienia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości w 1918, po 123 lat­ach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchod­zone, przy­wró­cono je w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej w 1989; jest dniem wol­nym od pracy.

Święto Niepodległości 2012 w Gimnazjum Nr 3

Uroczys­tości obchodów Święta Odzyska­nia Niepodległości w Gim­nazjum Nr 3 rozpoczęły się już w piątek. Wszys­tkie klasy wzięły udział w konkur­sie na wyko­nanie plakatu z okazji 11 listopada, uczniowie przy­go­towali spec­jalne przed­staw­ie­nie oraz na prz­erwach można było usłyszeć pieśni patriotyczne.

Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Święto Niepodległości – pol­skie święto, obchod­zone co roku 11 listopada, dla upamięt­nienia rocznicy odzyska­nia przez Naród Pol­ski niepodległego bytu państ­wowego w 1918 roku po 123 lat­ach od rozbiorów doko­nanych przez Aus­trię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostat­nich lat­ach II RP, przy­wró­cone w roku 1989.