Category Archives: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 wrześ­nia 2017 r. o godz. 9.00, w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, uroczysty apel zain­au­gurował rok szkolny 2017/2018.
Na mocy reformy oświaty stworzyliśmy, wraz z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, jedną szkołę. Pani Dyrek­tor Mał­gorzata Sto­dul­ska przy­witała całą społeczność SP5 – uczniów, rodz­iców, nauczy­cieli, pra­cown­ików nieped­a­gog­icznych, a szczegól­nie pier­ws­zok­la­sistów, dla których jest to bardzo ważny dzień w życiu. Po apelu, wychowawcy wraz z ucz­ni­ami, udali się do sal na spotkanie.

Wszys­tkim uczniom życzymy uśmiechu na  każdy dzień nowego roku szkol­nego oraz samych dobrych ocen.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego 2017/2018 odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 wrześ­nia 2017 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Częstochowska.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy na placu apelowym naszego gim­nazjum o godz.9:00. Po apelu wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­cami udały się do swoich gabinetów.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyś­cie zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. 24 czer­wca, na placu apelowym Gim­nazjum nr 3 w Żarach dyrek­tor szkoły Jacek Olczyk wręczył nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wspani­ałe osiąg­nię­cia sportowe.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończe­nie roku szkol­nego odbędzie się na placu apelowym naszej szkoły dnia 24 czer­wca o godzinie 9:00, na którym nastąpi wręcze­nie nagród spec­jal­nych i wyróżnień. Po apelu zapraszamy klasy do swoich gabi­netów po odbiór świadectw.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 wrześ­nia o godzinie 9:00 zain­au­gurowal­iśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Na apelu zamel­dowało się 359 uczniów. W klasach pier­wszych 127, drugich 113 i w trze­cich 119 gim­naz­jal­istów. Zapraszamy do galerii zdjęć.

[ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016]

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy na placu apelowym naszego gim­nazjum o godz.9:00. Po apelu wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­cami udały się do swoich gabinetów.

[ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO]

WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH
klasa 1a — mgr Mał­gorzata Ostrowska
klasa 1b — mgr Andrzej Siwik
klasa 1c — mgr Marzenna Tur­czyk
klasa 1d — mgr Kamila Olczyk
klasa 1e — mgr Jolanta Zabawa

Bezpieczne wakacje 2014

Akcja “BEZPIECZNE WAKACJE 2014″ rusza już 1 czer­wca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkol­nej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest pod­niesie­nie bez­pieczeństwa dzieci i młodzieży w cza­sie spędza­nia wol­nego czasu, uświadomie­nie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

4,6 mil­iona uczniów i ponad 666 tys. nauczy­cieli rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Rok 2013/2014 będzie “Rok­iem szkoły w ruchu” — napisała min­is­ter edukacji Krystyna Szu­mi­las w spec­jal­nym liś­cie do uczniów, nauczy­cieli i rodz­iców z okazji inau­gu­racji nowego roku szkol­nego. Potrwa on do 27 czerwca.

Nowy rok szkolny 2013/2014. Rok Szkoły w Ruchu.

Przed Wami nowy rok szkolny – czas wyzwań, zdoby­wa­nia wiedzy i umiejęt­ności, rozwi­ja­nia pasji i real­i­zowa­nia planów. Pełni waka­cyjnych wrażeń wraca­cie do szkoły. Z cieka­woś­cią patrzy­cie w przyszłość i zas­tanaw­ia­cie się co was czeka w kole­jnym roku nauki. Wiele zależy od Was. Bądź­cie akty­wni, zadawa­j­cie pyta­nia, szuka­j­cie odpowiedzi, poma­ga­j­cie sobie i innym zrozu­mieć świat.