Category Archives: PIERWSZA POMOC

Próbna ewakuacja

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowad­zonych ćwiczeń było zapoz­nanie uczniów i pra­cown­ików szkoły z prak­ty­cznym zas­tosowaniem pro­ce­dur doty­czą­cych zachowa­nia się w przy­padku wybuchu pożaru lub pow­sta­nia innego zagroże­nia dla życia i zdrowia.

1 miejsce w ratownictwie!

Uczen­nice naszego gim­nazjum: Żeli­chowska Klau­dia (kl.II e), Bartkiewicz Kamila (kl.II e) i Now­icka Paulina (kl.II f), zajęły I Miejsce w rejonowych Mis­tr­zost­wach Ratown­iczych orga­ni­zowanych przez PCK i zak­wal­i­fikowały się na Wojew­ódzkie Mis­tr­zostwa w Sławie, które odbędą się na początku czer­wca 2013r.