Category Archives: PASOWANIE

Pasowanie na gimnazjalistów

18 października br. w sali wid­owiskowej „Luna” odbyło się uroczyste spotkanie, pod­czas którego Pan dyrek­tor, Jacek Olczyk, dokonał sym­bol­icznego pasowa­nia uczniów klas pier­wszych na gim­naz­jal­istów wręcza­jąc pamiątkowe certyfikaty.