Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

8. POLSKONIEMIECKI FESTIWAL TAŃCA

Uroczyste otwar­cie 9:45

Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

REZERWACJA PRÓB PARKIETU ZAKOŃCZONA.
EWENTUALNE KOREKTY I REZERWACJE PROSIMY WPROWADZAĆ
W DZIEŃ PRZYJAZDU BEZPOŚREDNIO NA SALI TAŃCA.

Zapraszamy wszys­tkie zespoły taneczne biorące udział w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 25 marca 2017 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze próby, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­duje kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca 2017 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tańca, pros­zone są o kon­takt tele­fon­iczny Tel.604 988 674

Festiwal Tańca 2017 — program festiwalu

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z pro­gramem 8 Fes­ti­walu Tańca 2017.

FESTIWAL TAŃCA 2017 — PROGRAM

Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem festiwalu.

Festiwal Tańca 2017 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 8. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 25 marca 2017 roku . Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Sukces Gimnazjum nr 3 i Klubu Tańca Piruet na 7. Festiwalu Tańca, Żary 2016

Sukcesy Klubu Tańca Sportowego ”PIRUET” i Gim­nazjum nr 3 w Żarach na na 7. Fes­ti­walu Tańca, Żary 2016.
GRAN PRIX DLAPIRUETU
I MIEJSCE DLAPIRUETUZA ”BĘKART WOJNY
II MIEJSCE DLAPIRUETUZAHOTEL DE PARIS
I MIEJSCE DLAPIRUETU I ”ZA CHOREOGRAFIĘ ”POCZYTAJ MI
II MIEJSCE DLAPIRUETU I ” ZA CHOREOGRAFIĘ” ”ACH TEN BAL
I MIEJSCE DLASABATU ARKANAZA CHOREOGRAFIĘ ” RELACJE
II MIEJSCE DLASABATU ARKANAZA CHOREOGRAFIĘ ”LALKI
I DWA PIERWSZE MIEJSCA DLASABATUZA CHOREOGRAFIĘ ”MIŁOŚĆ MA RÓŻNE OBLICZA”, ”ŚWIĄTYNI BOGÓW

RAZEM ZDOBYŁYŚMY 5 I MIEJSC 3 DRUGIE I GRAN PRIX

Zakończono 7. Festiwal Tańca

Zakończył się już 7. Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla dzieci i młodzieży, który odbył się w Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Poniżej pub­liku­jemy pro­tokół sędziowski.

Pro­tokół Fes­ti­walu Tańca 2016