Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — rejestracja zespołów

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 6 Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — rejestracja od 24 stycznia 2015r.

Rejes­tracja zespołów na 6 pol­sko– Niemiecki Fes­ti­wal Tańca zostanie udostęp­niona w wer­sji online 24 sty­cz­nia 2015r. O możli­wości udzi­ału będzie decy­dować kole­jność zgłoszeń. Liczba miejsc ogranic­zona. Zapraszamy!

19012015_2014

6 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2015 — REGULAMIN

Zamieszczamy pełny reg­u­lamin 6 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 21 marca 2015 roku . Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe. 

25032014_1955

750 zdjęć z Festiwalu Tańca 2014

Prezen­tu­jemy galerię zdjęć prawie 750 zdjęć fes­ti­walowych. Przy­pom­i­namy jed­nak, że ich wyko­rzysty­wanie jest możliwe pod warunk­iem ich pełnego pod­pisa­nia. Autorów zdjęć zamieś­cil­iśmy w nazwach naszej galerii.
26012014_1530

Protokół Festiwalu Tańca 2014

Prezen­tu­jemy wyniki Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca 2014 na pod­stawie sporząd­zonego protokołu.
26012014_1530

Rezerwacja prób tańca — Festiwal Tańca 2014

Zapraszamy wszys­tkie zespoły taneczne biorące udział w 5 Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 22 marca 2014 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze próby, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: nucek66@o2.pl W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.

26012014_1530

Program Festiwalu Tańca 2014

Zain­tere­sowanych prosimy o zapoz­nanie się ze szczegółowym pro­gramem 5 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie sie 22 marca 2014r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach.
26012014_1530

Zakończono rejestrację na 5 Polsko – Niemiecki Festiwal Tańca

Uwaga! Została zakońc­zona rejes­tracja zespołów do udzi­ału w 5 Pol­sko –Niemieckim Fes­ti­walu Tańca w Żarach. Ostate­czne potwierdze­nie udzi­ału stanowi opłata star­towa doko­nana w ter­minie do końca lutego br.

W Fes­ti­walu wezmą udział następu­jące zespoły:
26012014_1530

Festiwal Tańca 2014 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tańca pros­zone są o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny na poniższy adres. Zapisy trwają do 15 marca 2014r., cena: 15 zł.

E-Mail: tadmir@wp.pl Tel.604 988 674

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00

26012014_1530

Festiwal Tańca 2014 — regulamin, karta zgłoszenia

Zamieszczamy pełny reg­u­lamin 5 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który trady­cyjnie odbędzie się w Gim­nazjum nr 3 w Żarach, 22 marca 2014r. Liczba zespołów biorąca udział w konkur­sie jest ogranic­zona. UWAGA: ZMIANY W REGULAMINIE!

Prezen­tu­jemy również elek­tron­iczną formę rejes­tracji. Karta zgłoszenia w wer­sji dwujęzycznej.