Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — w poniedziałek rezerwujemy próby

Od poniedzi­ałku tj. 9 marca, na naszej stronie inter­ne­towej, uruchami­amy możli­wość rez­erwacji prób tańca zespołów, które wys­tąpią w 6. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 2015. Zapraszamy wkrótce!

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — program festiwalu

Poniżej zamieszczamy pro­gram 6. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca 2015

Pro­gram Fes­ti­walu 2015

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tańca, pros­zone są o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny na poniższy adres. Zapisy trwają do 15 marca 2015r., cena: 15 zł.

E-Mail: tadmir@wp.pl    Tel.604 988 674

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — lista zespołów

Pub­liku­jemy listę zespołów, które w tym roku wys­tąpią w Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 2015.

Pro­gram Fes­ti­walu i lista star­towa
zostanie podana dopiero
po ure­g­u­lowa­niu płat­ności — po 21 lutego 2015.

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — lista zamknięta

Uprze­jmie infor­muję, że lista uczest­ników na Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca 2015 z dniem dzisiejszym zostaje zamknięta. Już wkrótce opub­liku­jemy pełny wykaz zare­je­strowanych zespołów.

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — rejestracja zespołów

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 6 Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

19012015_2014

Festiwal Tańca 2015 — rejestracja od 24 stycznia 2015r.

Rejes­tracja zespołów na 6 pol­sko– Niemiecki Fes­ti­wal Tańca zostanie udostęp­niona w wer­sji online 24 sty­cz­nia 2015r. O możli­wości udzi­ału będzie decy­dować kole­jność zgłoszeń. Liczba miejsc ogranic­zona. Zapraszamy!

19012015_2014

6 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2015 — REGULAMIN

Zamieszczamy pełny reg­u­lamin 6 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 21 marca 2015 roku . Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe. 

25032014_1955

750 zdjęć z Festiwalu Tańca 2014

Prezen­tu­jemy galerię zdjęć prawie 750 zdjęć fes­ti­walowych. Przy­pom­i­namy jed­nak, że ich wyko­rzysty­wanie jest możliwe pod warunk­iem ich pełnego pod­pisa­nia. Autorów zdjęć zamieś­cil­iśmy w nazwach naszej galerii.
26012014_1530

Protokół Festiwalu Tańca 2014

Prezen­tu­jemy wyniki Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca 2014 na pod­stawie sporząd­zonego protokołu.