Category Archives: DZIEŃ NAUCZYCIELA

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 14.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedz­i­bie szkoły (pokój nauczy­ciel­ski) odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Święto Edukacji Nar­o­dowej, obchod­zone co roku przez 650 tysięcy nauczy­cieli, ped­a­gogów i wychowaw­ców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamięt­nia pow­stanie Komisji Edukacji Nar­o­dowej w 1773 roku. Jest powszech­nie obchod­zony we wszys­t­kich insty­tuc­jach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

Dzień Edukacji Narodowej 2012

Dzień Edukacji Nar­o­dowej – pol­skie święto oświaty i szkol­nictwa wyższego ustanowione 27 kwiet­nia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obow­iązków nauczy­ciela jako Dzień Nauczy­ciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczy­ciela obchod­zone jako Dzień Edukacji Narodowej.