Category Archives: BOŻE NARODZENIE

Konkurs świąteczny — wyniki

Przez prawie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­matyki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Teresa Maciejew­ska, Alicja Maciejew­ska, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielewski, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroiki.

Życzenia świąteczne

kartka_Gim3_Zary

Wigilia szkolna i klasowa

Święta Bożego Nar­o­dzenia to czas spokoju, miłości i pojed­na­nia, na który wszyscy czekają z utęsknieniem.

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2015

We wtorek 20 sty­cz­nia 2015 roku w sali kon­cer­towej Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I stop­nia w Żarach odbył się Powia­towy Fes­ti­wal Kolęd i Pastorałek

Boże Narodzenie 2014

Serdeczne życzenia pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz pomyśl­ności i sukcesów w nad­chodzą­cym Nowym Roku 2015!

Wycieczka do Drezna

3 grud­nia 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli poczuć smak i zapach Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas jednod­niowej wycieczki do stol­icy Sak­sonii goś­cil­iśmy nie tylko na najs­tarszym w Niem­czech jar­marku świątecznym,

Boże Narodzenie 2013

Spoko­jnych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, niech Nowy Rok 2014 przyniesie ze sobą pomyśl­ność, zdrowie, spełnie­nie marzeń, wiele sukcesów i radości.

Dyrekcja, Grono Ped­a­gog­iczne, Pra­cown­icy Admin­is­tracji i Obsługi

Życzenia świąteczne

Spoko­jnych, zdrowych, rados­nych świąt Bożego Nar­o­dzenia
spęd­zonych w serdecznym gronie rodzin­nym
oraz wszelkiej pomyśl­ności w Nowym Roku.
Niechaj piękne Bożonar­o­dzeniowe Święta
Niosą wszys­tkim betle­jem­ski blask.

Wigilie klasowe

Infor­mu­jemy, że 21 grud­nia, w godz. 900 — 1200 odbędą się “Wig­ilie kla­sowe”. Nauczy­ciele, którzy nie mają wychowaw­stw, w tym dniu, pełnią dyżury wg har­mono­gramu.
Prz­erwa świąteczna trwa od 24 do 31 grud­nia 2012r.