Category Archives: MUZYKA

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.

Rozśpiewane nutki

1 kwiet­nia 2017 roku w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury, Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie odbył się XV Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 80 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie kraju.

4. Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

15 marca 2017 roku w Lub­skim Domu Kul­tury odbył się IV Powia­towy Fes­ti­wal Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Orga­ni­za­torem Fes­ti­walu był Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku oraz Lub­ski Dom Kul­tury. Patronat nad Fes­ti­walem objęło Starostwo Powia­towe w Żarach, Bur­mistrz Lub­ska oraz Lubuski Kura­tor Oświaty.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka

Zakończył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka” Kraków2016. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się 116 final­istów wyło­nionych spośród tysiąca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udział w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie kraju.

Maja w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” Kraków 2016

5 listopada 2016 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XVII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2016. Celem fes­ti­walu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do  śpiewa­nia, przełamy­wa­nia barier. Twórcą fes­ti­walu jest pan Jan Woj­dak, wokalista, kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji które odbyły się w Bieruniu.

Maja wyróżniona w Szczecinie

W niedzielę 16 października 2016 roku zakończył się XXIII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki  Dzieci i Młodzieży „Piosenka na dobre i na złe” — Szczecin 2016. Pier­wszy etap fes­ti­walu rozpoczął się  7 października od przesłuchań nadesłanych nagrań uczest­ników przez Radę Artysty­czną festiwalu.

Festiwal Piosenki Sława 2016

Scena plen­erowa nad sławskim jeziorem goś­ciła w niedzielę 12 czer­wca 2016 roku 36 najlep­szych wykon­aw­ców z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego, łódzkiego oraz lubuskiego, wyło­nionych z trzech elim­i­nacji które odby­wały się od lutego do maja 2016 roku.

Muzyczna Sowa 2016

11 czer­wca 2016 roku na sce­nie plen­erowej w Zielonej Górze odbył się finał VI Lubuskiego Gim­naz­jal­nego Fes­ti­walu Piosenki „Muzy­czna Sowa”. Na sce­nie wys­tąpili najlepsi soliści z Babi­mostu, Świebodz­ina, Drzonkowa, Zielonej Góry, Zbąszynka i Żar,

Muzyczna Sowa

W czwartek 2 czer­wca w Zielonej Górze odbyły się elim­i­nacje VI Lubuskiego Gim­naz­jal­nego Fes­ti­walu Piosenki „Muzy­czna sowa”. Wśród wykon­aw­ców wys­tąpiły dwie nasze wokalistki:  Julka Marcin­iszyn oraz Maja Kowalska.