Category Archives: MUZYKA

Wyśpiewały Finał

4 listopada 2017 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe
Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2017. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji, które odbyły się w Bieruniu.

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017

Znamy już wyniki pier­wszego etapu przesłuchań Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017. Rada Artysty­czna fes­ti­walu pod prze­wod­nictwem Alek­san­dra Mal­iszewskiego /dyrygenta, kompozytora/ po przesłucha­niu ponad 160 płyt z nagra­ni­ami młodych wokalistów postanow­iła zak­wal­i­fikować do konkursu finałowego 64 wykon­aw­ców w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Lista wokalistów zakwalifikowanych do konkursu Piosenkobranie 2017

Już za trzy tygod­nie (24.06) odbędzie się w Opolu jubileuszowy 25. Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki PIOSENKOBRANIE 2017. Oto pełna lista wokalistów zak­wal­i­fikowanych do konkursu.

Piosenkobranie, Opole 2017

Zakończył się pier­wszy etap XXV Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Piosenko­branie” — Opole 2017. Już za trzy tygod­nie 24 czer­wca odbędzie się jubileuszowy XXV Fes­ti­wal Piosenki w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Przesłucha­nia konkur­sowe odbędą się  w Opol­skim Teatrze Lalki i Aktora /mała scena/ nato­mi­ast kon­cert lau­re­atów w opol­skim Amfiteatrze.

DZIECIDZIECIOM

W niedzielę 4 czer­wca w Żarach odbyły się miejskie obchody „Dnia Dziecka”. Wokół żarskiego Ratusza na dzieci czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek przy­go­towanych przez orga­ni­za­torów. Na sce­nie zaprezen­towała się sekcja wokalna „Duo” naszego gim­nazjum oraz młodzi artyści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5.

Wygraj Sukces 2017

Zakończył się II etap, elim­i­nacje region­alne /międzywojewódzkie/ XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” — Tarnobrzeg 2017. Na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Gło­gowie zaprezen­towało się ponad czter­dzi­estu młodych wokalistów z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego wyło­nionych z elim­i­nacji wstępnych/wojewódzkich/. Sekcję wokalną „Duo” reprezen­towały trzy wokalistki: Maja Kowal­ska, Julka Marcin­iszyn oraz najmłod­sza Maja Gontar­czyk z SP nr 5. Dziew­częta w swoim reper­tu­arze /każdy wykon­awca prezen­tował dwa utwory/ zaprezen­towały  się bardzo dobrze — Maja i Julka otrzy­mały wyróżnie­nie. Gratulujemy.

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.

Rozśpiewane nutki

1 kwiet­nia 2017 roku w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury, Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie odbył się XV Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 80 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie kraju.

4. Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

15 marca 2017 roku w Lub­skim Domu Kul­tury odbył się IV Powia­towy Fes­ti­wal Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Orga­ni­za­torem Fes­ti­walu był Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku oraz Lub­ski Dom Kul­tury. Patronat nad Fes­ti­walem objęło Starostwo Powia­towe w Żarach, Bur­mistrz Lub­ska oraz Lubuski Kura­tor Oświaty.