Category Archives: MATEMATYKA

Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­atyki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tabliczki mnożenia. 

Matematyka da się lubić — podsumowanie roku

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym w którym uczest­niczyli uczniowie klas drugich. Po semes­trze wytężonej pracy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punkty, przyz­nane miejsca i 24 czer­wca roz­dane nagrody.

Matematyka da się lubić, etap 3

Odbył się ostatni już w tym roku etap szkol­nego konkursu matem­aty­cznego dla klas drugich. Tym razem klasy miały pochwalić się tal­en­tem lit­er­ackim i napisać wier­szyk o matem­atyce. Twór­c­zość klas była zaskaku­jąca, tym bardziej, że oprócz zdol­ności lit­er­ac­kich ujawniły się też aktorskie.

Matematykę da się lubić – etap 2

Zakończył  się kole­jny etap szkol­nego konkursu matem­aty­cznego dla klas drugich. Zada­nia zostały sprawd­zone, plakaty oce­nione, a  punkty przyznane.

Matematykę da się lubić cz.1

Dobiegł końca I etap matem­aty­cznych zma­gań uczniów klas II „MATEMATYKĘ DA SIĘ LUBIĆ”

Uczniowie mieli za zadanie wymyślić, ułożyć, narysować czy przed­stawić rebus matem­aty­czny, zagadkę lub krzyżówkę. Każda klasa wybrała 8 prac, które zostały pod­dane ocenie.

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przyrodniczo-matematyczny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!

Najlepsi w województwie

Najlepsi w wojew­ództwie
Lau­reaci Konkursu Przed­miotowego
Kto?
Klau­dia Gołąb
Lau­re­atka Wojew­ódzkiego Konkursu z Języka Pol­skiego
Michał Reszel
Lau­reat Wojew­ódzkiego Konkursu z Matematyki

 UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.