Category Archives: JĘZYK POLSKI

Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

14 kwiet­nia, w Fil­har­monii Gor­zowskiej w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2015/2016 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. Uczest­niczyli w niej: Oli­wia Derez­ińska z klasy III B – lau­re­atka Konkursu z Języka Pol­skiego i pan Andrzej Siwik – nauczy­ciel przedmiotu.

Mamy laureatkę!

Oli­wia Derez­ińska została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego. Uczen­nica klasy III b prze­brnęła wcześniej przez trzy etapy pisemne rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ała napisać wypra­cow­anie oraz wykazać się zna­jo­moś­cią moty­wów lit­er­ac­kich i lit­er­atury spoza pod­stawy programowej. 

Miejskie eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 1 marca 2016 r. w Sali Wid­owiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kul­tury odbyły się miejskie elim­i­nacje Lubuskiego Konkursu Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę reprezen­towały cztery uczen­nice: Maria Gru­bizna kl. 2e, Julia Nietre­biak kl. 2e, Oli­wia Derez­ińska kl. 3b i Wik­to­ria Macie­jak kl. 3d.

Szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 18 lutego 2016 r. w świ­etl­icy szkol­nej odbyły się szkolne elim­i­nacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.

Paulina laureatką konkursu polonistycznego

Paulina Klisowska z klasy 3a została lau­re­atką wojew­ódzkiego konkursu polonisty­cznego. Gratulujemy!

Szkolne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 10 lutego 2015 roku w świ­etl­icy szkol­nej odbyły się szkolne elim­i­nacje Lubuskiego Konkursu Recy­ta­torskiego.
W konkur­sie wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły :

Etap rejonowy konkursu z języka polskiego 2014/2015

Prezen­tu­jemy kilka zdjęć wyko­nanych tuż przed rozpoczę­ciem etapu rejonowego konkursu z języka pol­skiego 2014/2015, który odbył się w naszym gim­nazjum 17 sty­cz­nia 2015r.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kultury.

Rozstrzygniecie konkursu literackiego

5 listopada 2014 r. komisja w składzie: A. Rop­ska, I. Szczuka, E. Talarowska, P. Pałac rozstrzygnęła konkurs lit­er­acki pod hasłem: „Sportowiec, którego znam i podzi­wiam”. Wpłynęło 35 prac.

Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 października 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­icy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artystycznych.