Category Archives: JĘZYK ANGIELSKI

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października.

Wyśpiewały sukces!

I tym razem reprezen­tan­tki Gim­nazjum nr 3 wyśpiewały sukces na III Powia­towym Konkur­sie Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieckiej.

Nikolas na wojewódzkich

Niko­las Wołek kl. 3b  zak­wal­i­fikował się do wojew­ódzkiego etapu konkursu z języka ang­iel­skiego, orga­ni­zowanego przez Kura­to­rium Oświaty. Do rejonu przeszedł z drugim wynikiem, wśród wszys­t­kich zakwalifikowanych.

Ania na powiatach wyśpiewała 3 miejsce.

Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zajęła III miejsce na Powia­towym Konkur­sie Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszczamy listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­nają się o godzinie 1100.

Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolne konkursy przed­miotowe, które wyłonią najlep­szych uczniów, a ci z kolei będą reprezen­towali szkołę na etapie powia­towym lub wojew­ódzkim. Wszys­tkie elim­i­nacje zostaną przeprowad­zone do dnia 1 grud­nia 2012r.

Europejski Dzień Języków 2012

Dnia 18 października 2012r. (czwartek) odbędzie się Europe­jski Dzień Języków. Zadaniem każdej klasy (ma. 4 osoby) będzie przy­go­towanie krótkiej piosenki w języku obcym (liczy się pomysł, prze­branie, inter­pre­tacja, itp.).