Category Archives: INFORMATYKA

Konkurs “INFOEKO 2016″ rozstrzygnięty

27 kwiet­nia 2016 w Zespoe Szkół Eko­nom­icznych odbył się konkurs infor­maty­czny INFOEKO dla uczniów gim­nazjum z powiatów żarskiego, żagańskiego i zgorz­eleck­iego. W konkur­sie zare­je­strowało się 20 uczniów z trzech gim­nazjum z Żar, z gim­nazjum nr 2 z Żagania, z Iłowej i Ruszowa.

1 miejsce na Gimnazjadzie Informatycznej

Patryk Gni­az­dowski z klasy 2d zajął 1 miejsce na 15-tej Gim­naz­jadzie Infor­maty­cznej zor­ga­ni­zowanej 17 października 2015r. w Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Naszą szkołę reprezen­towali: Rafał Drzewiński, Patryk Gni­az­dowski, Krys­t­ian Tama i Filip Michalewicz.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­erwy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jektu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibica” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­alną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gramu Edukacyjno-Wychowawczego pn. „Bez­pieczne Gimnazjum”.

Srebro dla programistów

W sobotę 18 października w Gim­nazjum nr 2 w Żarach odbyła się 14-ta Gim­naz­jada Infor­maty­czna. Bardzo dobrze zaprezen­towali się pro­gramiści z naszej szkoły. Drużyna Gim­nazjum nr 3 w składzie Sła­womir Koro­choda i Sebas­t­ian Oleś zajęła drugie miejsce niez­nacznie ule­ga­jąc ekipie z Bieniowa.

Żary w Google Street View

Google udostęp­nił inter­nau­tom funkcję Street View, a wraz nią panoram­iczne zdję­cia zro­bione w wielu miejs­cach na świecie. Na mapie Googla znalazły się też Żary oraz nasza szkoła Gim­nazjum nr 3.

Nasi informatycy najlepsi!

Najlep­szymi infor­matykami XIII edy­cji Gim­naz­jady Infor­maty­cznej okazali się uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaj­mu­jąc pier­wsze trzy miejsca i zgar­ni­a­jąc całą pulę nagród.

Zmiany w gabinecie informatycznym

Prawdziwą meta­mor­fozę (sprzę­tową) przeszedł jeden z gabi­netów infor­maty­cznych w naszym gim­nazjum. Dziesięć mon­i­torów starej gen­er­acji w tech­nologii CRT zostało wymienionych na 19 calowe LCD marki Dell.

Międzynarodowy konkurs “Bóbr”

14 listopada 2012r. uczniowie Gim­nazjum Nr 3 wzięli udział w między­nar­o­dowym konkur­sie infor­maty­cznym „Bóbr”. Głównym celem konkursu jest rozwój i ksz­tał­towanie myśle­nia algo­ryt­micznego oraz pop­u­laryza­cja posługi­wa­nia się tech­nologią infor­ma­cyjną i komu­nika­cyjną wśród wszys­t­kich uczniów na wszys­t­kich eta­pach eduka­cyjnych. Wstępne wyniki będą dostępne na wit­rynie konkur­sowej (po zal­o­gowa­niu) nie później, niż w dwa tygod­nie po Konkursie.

Pracownia informatyczna

Europe­jski Fun­dusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finan­sowym Unii Europe­jskiej, wspier­a­ją­cym zatrud­nie­nie w państ­wach członkows­kich oraz pro­mu­ją­cym spójność gospo­dar­czą i społeczną. EFS jest jed­nym z fun­duszy struk­tu­ral­nych UE, których zadaniem jest zwięk­szanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszys­t­kich regionach Wspólnoty.