Category Archives: HISTORIA

Dzień Niepodległości

9 listopada 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. W insc­eniza­cji, w której wzięli udział uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzięki którym możemy dziś żyć w niepodległej Polsce.

Szlakiem tradycji włókienniczych

Dnia 26 października 2016 r. ośmioro uczniów z klasy 2a pod opieką pani Edyty Lachowskiej wzięło udział w Kon­fer­encji „Szlakiem trady­cji włóki­en­niczych. Lubuskie tu jest zawsze po drodze”.

Wybieramy miss i mistera Złotego Wieku

W środę 8 czer­wca odbył się szkolny konkurs his­to­ryczny dla klas drugich pt. Wybier­amy miss i mis­tera Złotego Wieku. W konkur­sie wzięło udział 11 uczniów, którzy musieli zapoz­nać się ze stro­jami, jakie nos­zono w Polsce w XVI w. Jury oce­ni­ało zgod­ność stroju z epoką oraz wdz­ięk, czar i sposób prezen­tacji strojów.

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Święto Niepodległości – pol­skie święto państ­wowe obchod­zone 11 listopada dla upamięt­nienia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości w 1918, po 123 lat­ach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchod­zone, przy­wró­cono je w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej w 1989; jest dniem wol­nym od pracy.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszczamy listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­nają się o godzinie 1100.

Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolne konkursy przed­miotowe, które wyłonią najlep­szych uczniów, a ci z kolei będą reprezen­towali szkołę na etapie powia­towym lub wojew­ódzkim. Wszys­tkie elim­i­nacje zostaną przeprowad­zone do dnia 1 grud­nia 2012r.