Category Archives: FIZYKA

Młody Odkrywca z wizytą w ZSB

9 listopada br. pani Jolanta Zabawa, wraz z ucz­ni­ami biorą­cymi udział w zaję­ci­ach pro­jek­towych “Młody odkry­wca” i ” Matem­atyka i jej prak­ty­czne zas­tosowanie”, była z wiz­ytą studyjną w Zes­pole Szkół Budowlanych. W trak­cie tych odwiedzin uczniowie brali udział w ekspery­men­tach fizy­cznych orga­ni­zowanych przez nauczy­ciela i uczniów Budowlanki.

Naukowy piknik

Dnia  25 czer­wca  2016 roku w Łęknicy w Parku Mużakowskim odbył się piknik naukowo – tech­no­log­iczny. Uczest­nicy pikniku mieli okazję miedzy innymi obser­wować ekspery­menty przeprowadzane przez pra­cown­ików Cen­trum Nauki Keplera z Zielonej Góry. 

Wyróżnienie w konkursie Cassini Scientist for a Day 2015

Mał­gorzata Chudzik klasa 1c otrzy­mała wyróżnie­nie w konkur­sie Cassini Sci­en­tist for a Day 2015, który pole­gał na napisa­niu pracy na jeden z trzech tem­atów. Mał­gorzata wybrała temat Trzy księżyce Sat­urna (Tetyda, Ence­ladus, Mimas) oraz pierś­cie­nie Sat­urna, a praca oce­ni­ana była w kat­e­gorii grupy wiekowej 13 — 15 lat. Orga­ni­za­torzy konkursu to: Cen­trum Badań Kos­micznych (CBK) i Cen­trum Nauki Kopernik (CNK).

Zaćmienie Słońca

Dnia 20 marca uczniowie naszego gim­nazjum pod opieką nauczy­ciela fizyki Jolanty Zabawy oglą­dali zaćmie­nie Słońca przy pomocy teleskopu z fil­trem oraz przez szy­bki spawalnicze.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszczamy listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­nają się o godzinie 1100.

Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolne konkursy przed­miotowe, które wyłonią najlep­szych uczniów, a ci z kolei będą reprezen­towali szkołę na etapie powia­towym lub wojew­ódzkim. Wszys­tkie elim­i­nacje zostaną przeprowad­zone do dnia 1 grud­nia 2012r.