Category Archives: BIOLOGIA

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przy­rod­niczo– Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieści o napotkanych rośli­nach i zwierzętach.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już po raz trzeci uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Zakład Zagospo­darowa­nia Odpadów w Marszowie w cza­sie „Dni Otwartych Fun­duszy Europejskich”.

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przyrodniczo-matematyczny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Studnia dla Południa

22 marca 2016 r. z okazji Świa­towego Dnia Wody przyłączyliśmy się do Kam­panii PAH „Niosę Pomoc” i zor­ga­ni­zowal­iśmy akcję „Stud­nia dla Połud­nia”.
Celem akcji było zdoby­cie wiedzy o prob­lemach z dostępem do wody na świecie, zwłaszcza w kra­jach, gdzie PAH real­izuje pro­jekty human­i­tarne np. w Soma­lii oraz uświadomie­nie skutków braku dostępu do wody pitnej.

Pomagamy ptakom i owadom

W lutym 2016 r. nasza szkoła pod­jęła współpracę z Rodzin­nymi Ogro­dami Dzi­ałkowymi OAZA mieszczą­cymi się przy ul. Pszen­nej.
Nasi uczniowie wraz z rodzi­cami wykon­ali budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla pożytecznych owadów, które podarowali działkowcom.

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!

Drugie życie rzeczy

19 wrześ­nia wzięliśmy udział w konkur­sie plas­ty­cznym pt. Drugie życie rzeczy zor­ga­ni­zowanym przez sto­warzysze­nie Ser­wus. Liwia Sierżant z 2a otrzy­mała pier­wsze miejsce a Mał­gorzata Chudzik drugie. Dziew­czyny dostały nagrody rzeczowe.  

Fantastyczna lekcja biologii

Dnia 18 wrześ­nia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji eko­log­icznej „Sprzą­tanie Zielonego Lasu” zor­ga­ni­zowanej przez sto­warzysze­nie „Ser­wus” oraz Nadleśnictwo Lipinki. W cza­sie sprzą­ta­nia uczniowie oprócz dzikiego wysypiska pełnego mebli i sprzętów AGD znaleźli piękne okazy porostów,

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­nami panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udział w II etapie pro­jektu „Zapraszamy do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natura Pol­ska, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejsca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.

Ptakoliczenie

Dnia 24–25 sty­cz­nia 2015r. nasza szkoła wzięła udział w „Ogólnopol­skim Zimowym Ptakolicze­niu” orga­ni­zowanym co roku przez Ogólnopol­skie Towarzystwo Ochrony Ptaków.