Category Archives: SUKCESY

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października.

Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­atyki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tabliczki mnożenia. 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017

Znamy już wyniki pier­wszego etapu przesłuchań Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017. Rada Artysty­czna fes­ti­walu pod prze­wod­nictwem Alek­san­dra Mal­iszewskiego /dyrygenta, kompozytora/ po przesłucha­niu ponad 160 płyt z nagra­ni­ami młodych wokalistów postanow­iła zak­wal­i­fikować do konkursu finałowego 64 wykon­aw­ców w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Lista wokalistów zakwalifikowanych do konkursu Piosenkobranie 2017

Już za trzy tygod­nie (24.06) odbędzie się w Opolu jubileuszowy 25. Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki PIOSENKOBRANIE 2017. Oto pełna lista wokalistów zak­wal­i­fikowanych do konkursu.

Piosenkobranie, Opole 2017

Zakończył się pier­wszy etap XXV Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Piosenko­branie” — Opole 2017. Już za trzy tygod­nie 24 czer­wca odbędzie się jubileuszowy XXV Fes­ti­wal Piosenki w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Przesłucha­nia konkur­sowe odbędą się  w Opol­skim Teatrze Lalki i Aktora /mała scena/ nato­mi­ast kon­cert lau­re­atów w opol­skim Amfiteatrze.

DZIECIDZIECIOM

W niedzielę 4 czer­wca w Żarach odbyły się miejskie obchody „Dnia Dziecka”. Wokół żarskiego Ratusza na dzieci czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek przy­go­towanych przez orga­ni­za­torów. Na sce­nie zaprezen­towała się sekcja wokalna „Duo” naszego gim­nazjum oraz młodzi artyści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5.

Wygraj Sukces 2017

Zakończył się II etap, elim­i­nacje region­alne /międzywojewódzkie/ XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” — Tarnobrzeg 2017. Na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Gło­gowie zaprezen­towało się ponad czter­dzi­estu młodych wokalistów z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego wyło­nionych z elim­i­nacji wstępnych/wojewódzkich/. Sekcję wokalną „Duo” reprezen­towały trzy wokalistki: Maja Kowal­ska, Julka Marcin­iszyn oraz najmłod­sza Maja Gontar­czyk z SP nr 5. Dziew­częta w swoim reper­tu­arze /każdy wykon­awca prezen­tował dwa utwory/ zaprezen­towały  się bardzo dobrze — Maja i Julka otrzy­mały wyróżnie­nie. Gratulujemy.

Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja

Nasze zaję­cia trwają w najlep­sze i zaczy­namy żałować,  że niedługo się skończą. Po egza­m­i­nach klasy trze­cie zła­pały odrobinę odd­echu. Mogliśmy wyjść poza szkolne mury i udowod­nić, że uczyć można się wszędzie, nie tylko w szkol­nej ławce. W ramach zajęć bio­log­icznych zajęliśmy się zgłębian­iem tajników roślin ros­ną­cych na tere­nie naszej szkoły.

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.