Category Archives: PRZEDMIOTY

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.

Brązowi medaliści Powiatowego Finału w BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Żarach zajęli III miejsce w Powia­towym Finale Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Uczniów przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

1 miejsce dla Gimnazjum nr 3 na Miejskich Finałach Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

24 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zono Miejskie Finały  Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Najlep­sza okazała się drużyna z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która zajęła 1 miejsce. Drugie miejsce przy­padło Katolick­iemu Gim­nazjum, a trze­cie Gim­nazjum nr 1.

Zwycięską drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Reprezen­tację najlep­szej ekipy przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Poprawa jakości kształcenia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

W ramach   pro­jektu :„Poprawa jakości ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” od 13 lutego chętni uczniowie klas drugich i trze­cich biorą udział w zaję­ci­ach warsz­ta­towych z matem­atyki i przed­miotów przy­rod­niczych. Zaję­cia odby­wają się w gru­pach 8–10 osobowych w wymi­arze dwóch godzin lek­cyjnych w tygodniu.

Rozśpiewane nutki

1 kwiet­nia 2017 roku w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury, Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie odbył się XV Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 80 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie kraju.

4. Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

15 marca 2017 roku w Lub­skim Domu Kul­tury odbył się IV Powia­towy Fes­ti­wal Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Orga­ni­za­torem Fes­ti­walu był Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku oraz Lub­ski Dom Kul­tury. Patronat nad Fes­ti­walem objęło Starostwo Powia­towe w Żarach, Bur­mistrz Lub­ska oraz Lubuski Kura­tor Oświaty.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka

Zakończył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka” Kraków2016. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się 116 final­istów wyło­nionych spośród tysiąca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udział w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie kraju.

Maja w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” Kraków 2016

5 listopada 2016 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XVII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2016. Celem fes­ti­walu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do  śpiewa­nia, przełamy­wa­nia barier. Twórcą fes­ti­walu jest pan Jan Woj­dak, wokalista, kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji które odbyły się w Bieruniu.

Szlakiem tradycji włókienniczych

Dnia 26 października 2016 r. ośmioro uczniów z klasy 2a pod opieką pani Edyty Lachowskiej wzięło udział w Kon­fer­encji „Szlakiem trady­cji włóki­en­niczych. Lubuskie tu jest zawsze po drodze”.