Category Archives: OGŁOSZENIA

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5

Festiwal Tańca 2017 — program festiwalu

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z pro­gramem 8 Fes­ti­walu Tańca 2017.

FESTIWAL TAŃCA 2017 — PROGRAM

Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem festiwalu.

4. Halowy Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Miasta

Gim­nazjum nr 3 serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów Szkół Pod­sta­wowych oraz nauczy­cieli na IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary w ramach pro­gramu „Lekkoatle­tyka dla każdego”.

Komunikat. Uwaga ważne!

Dyrek­tor Gim­nazjum infor­muje, iż od dnia 24 listopada 2016 roku rozpoczną się prace remon­towe (prze­bu­dowa sys­temu wenty­lacji mechan­icznej nawiewno-wywiewnej hali gim­nasty­cznej w Gim­nazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach).

Proszę o zachowanie szczegól­nych środ­ków ostrożności.

Zebrania z rodzicami

Infor­mu­jemy, że 15 listopada odbędą się zebra­nia z rodzi­cami oraz posiedze­nie rady ped­a­gog­icznej.
– godz. 15:30 — rada ped­a­gog­iczna,
– godz. 16:30 — 18:30 — kon­sul­tacje wszys­t­kich nauczy­cieli,
– godz. 17:00 — 17:30 — zebra­nia wychowaw­ców z rodzicami.

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 14.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedz­i­bie szkoły (pokój nauczy­ciel­ski) odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Serdecznie zapraszamy.

Ogłaszamy nabór do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Gim­naz­jal­isto ! Jesteś osobą kreaty­wną, posi­adasz wiele ciekawych pomysłów, chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkol­nego?
Koniecznie włącz się w pracę Samorządu Uczniowskiego.
Od czwartku ( 15 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­jemy zgłoszenia.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyś­cie zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. 24 czer­wca, na placu apelowym Gim­nazjum nr 3 w Żarach dyrek­tor szkoły Jacek Olczyk wręczył nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wspani­ałe osiąg­nię­cia sportowe.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończe­nie roku szkol­nego odbędzie się na placu apelowym naszej szkoły dnia 24 czer­wca o godzinie 9:00, na którym nastąpi wręcze­nie nagród spec­jal­nych i wyróżnień. Po apelu zapraszamy klasy do swoich gabi­netów po odbiór świadectw.