Category Archives: TEATR

Uzależnieniom mówimy „nie!”

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlep­szy sposób, by pójść naprzód” (Paulo Coelho) – takie motto przyświecało naszym uczniom, którzy zaan­gażowali się w przy­go­towanie spek­taklu upowszech­ni­a­jącego idee życia wol­nego od uzależnień.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kultury.