Category Archives: NASZE PASJE

Kurier Trójki nagrodzony

Miło nam Was poin­for­mować o sukce­sie „Kuri­era Trójki”. W XI Konkur­sie na Najlep­szą Gazetkę Szkolną Wojew­ództwa Lubuskiego, w kat­e­gorii gim­nazjów, druga nagroda w tym Konkur­sie przy­padła redakcji naszej szkol­nej gazetki. Najlep­szy okazał się gor­zowski „Sobuś” z Gim­nazjum nr 12.

Uzależnieniom mówimy „nie!”

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlep­szy sposób, by pójść naprzód” (Paulo Coelho) – takie motto przyświecało naszym uczniom, którzy zaan­gażowali się w przy­go­towanie spek­taklu upowszech­ni­a­jącego idee życia wol­nego od uzależnień.

Festiwal Piosenki — Sława 2015

27 lutego 2015 roku w Sławskim Cen­trum Kul­tury i Wypoczynku odbyły się pier­wsze elim­i­nacje XV Fes­ti­walu Piosenki „Śpiewać może każdy” Sława 2015.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kultury.

Kurier Trójki — nagrodzony!

Aż 27 szkol­nych redakcji wzięło udział w VII Konkur­sie na najlep­szą gazetkę szkolną wojew­ództwa lubuskiego. Tym razem młodzi dzi­en­nikarze nie tylko pisali o szkole, ale też o zawodzie… grabarza.