Category Archives: INFORMACJE

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

25 października świę­tu­jemy Dzień Kun­delka, w związku z tym:  Pomóżmy Żarskiemu Schro­nisku!
Zbier­amy karmę w puszkach, zabawki, smy­cze, obroże, a także wszys­tko to, co może służyć za posłanie: koce, pledy, dywaniki oraz kapy. Kołdry i poduszki są niebez­pieczne – zwierzęta zjadają ich wypełnienie.

Święto Lasu

Dnia 23 wrześ­nia 2017r. chętni uczniowie z naszej szkoły mogli wziąć udział w wielu atrakc­jach, zor­ga­ni­zowanych przez fun­dację Natura Pol­ska. Impreza odby­wała się na kom­plek­sie sportowo-rekreacyjnym Syrena.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 15 wrześ­nia 2017r. uczniowie z klas: 7a, 7b oraz z klas: 2b, 3b i 3d Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach wzięli udział w akcji „Sprzą­tanie Świata” z panią leśnik z Nadleśnictwa Lipinki. Zebral­iśmy dużo worków śmieci wyrzu­conych przez ludzi w okol­icy basenu przy ulicy Leśnej. 

Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­atyki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tabliczki mnożenia. 

II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszykówki klas czwartych „Żarska Bas­ket­ma­nia” o puchar Prezesa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udział drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP-1, SP-2, SP-5, SP-8SSP.

Mateusz Murias Mistrzem Polski młodzików

W Białej Pod­lask­iej zakończyły się Mis­tr­zostwa Pol­ski w lekkoatle­tyce, w których bardzo dobrze zaprezen­towali się zawod­nicy z klas sportowych.

Lubuski Konkurs Literacki

Julia Rab­iega z klasy 7a została lau­re­atką Lubuskiego Konkursu Lit­er­ack­iego. Uroczys­tość wręczenia nagród odbyła się 18 wrześ­nia 2017r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Spotkanie rozpoczęły warsz­taty lit­er­ackie poprowad­zone przez panią Katarzynę Zychlę.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 wrześ­nia 2017 r. o godz. 9.00, w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, uroczysty apel zain­au­gurował rok szkolny 2017/2018.
Na mocy reformy oświaty stworzyliśmy, wraz z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, jedną szkołę. Pani Dyrek­tor Mał­gorzata Sto­dul­ska przy­witała całą społeczność SP5 – uczniów, rodz­iców, nauczy­cieli, pra­cown­ików nieped­a­gog­icznych, a szczegól­nie pier­ws­zok­la­sistów, dla których jest to bardzo ważny dzień w życiu. Po apelu, wychowawcy wraz z ucz­ni­ami, udali się do sal na spotkanie.

Wszys­tkim uczniom życzymy uśmiechu na  każdy dzień nowego roku szkol­nego oraz samych dobrych ocen.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego 2017/2018 odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 wrześ­nia 2017 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Częstochowska.