Category Archives: INFORMACJE

Gimnazjaliści w żarskich przedszkolach

W dni­ach 23.05 — 31.05.2017r.uczniowie klas 3A i 3B Gim­nazjum nr 3 w Żarach, real­izu­jący pro­jekt eduka­cyjny “Gim­naz­jal­iści czy­tają dzieciom”, odwiedzili żarskie przed­szko­laki w Przed­szkolu nr 10 przy ul. Okrzei oraz Przed­szkolu nr 3 im. WOŚP.

Finał wojewódzki w drużynowej lidze lekkoatletycznej — Szprotawa

W Szprotawie odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Drużyny chłopców i dziew­cząt ze sportowych klas w Gim­nazjum nr 3 w Żarach upla­sowały się na drugich miejs­cach, Dziew­częta wys­tąpiły w składzie: Oli­wia Zakrzewska, Natalia Kędzier­ska, Amelia Blimel, Mar­tyna Gra­j­car, Emilia Żelazek, Katarzyna Tychowska,

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­wca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy ulicy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udział uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (można je znaleźć na stronie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zapraszamy !!!

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017

Znamy już wyniki pier­wszego etapu przesłuchań Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017. Rada Artysty­czna fes­ti­walu pod prze­wod­nictwem Alek­san­dra Mal­iszewskiego /dyrygenta, kompozytora/ po przesłucha­niu ponad 160 płyt z nagra­ni­ami młodych wokalistów postanow­iła zak­wal­i­fikować do konkursu finałowego 64 wykon­aw­ców w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Piosenkobranie, Opole 2017

Zakończył się pier­wszy etap XXV Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Piosenko­branie” — Opole 2017. Już za trzy tygod­nie 24 czer­wca odbędzie się jubileuszowy XXV Fes­ti­wal Piosenki w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Przesłucha­nia konkur­sowe odbędą się  w Opol­skim Teatrze Lalki i Aktora /mała scena/ nato­mi­ast kon­cert lau­re­atów w opol­skim Amfiteatrze.

Wycieczka 1a i 2b

W dniu 24 mają nasza klasa, czyli 1a pojechała na wycieczkę do Kołatki. Wszyscy byli przy­go­towani i podekscy­towani na myśl o tym, że już nie długo spędz­imy trzy dni razem, odpoczy­wa­jąc i nie martwiąc się o szkołę. Droga do ośrodka w Kołatce minęła szy­bko i przy­jem­nie. Kiedy stal­iśmy przy drzwiach recepcji, niecier­pli­wiąc się, kiedy dostaniemy klucze do naszych domków.

Wygraj Sukces 2017

Zakończył się II etap, elim­i­nacje region­alne /międzywojewódzkie/ XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” — Tarnobrzeg 2017. Na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Gło­gowie zaprezen­towało się ponad czter­dzi­estu młodych wokalistów z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego wyło­nionych z elim­i­nacji wstępnych/wojewódzkich/. Sekcję wokalną „Duo” reprezen­towały trzy wokalistki: Maja Kowal­ska, Julka Marcin­iszyn oraz najmłod­sza Maja Gontar­czyk z SP nr 5. Dziew­częta w swoim reper­tu­arze /każdy wykon­awca prezen­tował dwa utwory/ zaprezen­towały  się bardzo dobrze — Maja i Julka otrzy­mały wyróżnie­nie. Gratulujemy.

Złoto Miłosza i sztafety

Bardzo udanie zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa w lekkoatle­tyce, które odbyły się 25 maja w Zielonej Górze. Nasi uczniowie zdobyli 5 medali w tym 2 złote. Na najwyższym stop­niu podium stanęli: Miłosz Bielak w biegu na 1500 m. uzyskał 4,21,89 s., i sztafeta 4x100 m. juniorów młod­szych bieg­nąca w składzie: Michał Marek, Daniel Szwarc, Maciej Zabawa i Kamil Mańkiewicz – 46,29 s.

Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja

Nasze zaję­cia trwają w najlep­sze i zaczy­namy żałować,  że niedługo się skończą. Po egza­m­i­nach klasy trze­cie zła­pały odrobinę odd­echu. Mogliśmy wyjść poza szkolne mury i udowod­nić, że uczyć można się wszędzie, nie tylko w szkol­nej ławce. W ramach zajęć bio­log­icznych zajęliśmy się zgłębian­iem tajników roślin ros­ną­cych na tere­nie naszej szkoły.

Warsztaty gastronomiczne

5 maja br uczniowie kl.3 wzięli udział w warsz­tat­ach gas­tro­nom­icznych w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­nicznych. Pod kierunk­iem p. Jolanty Moszczyńskiej uczyli się jak zro­bić pyszna pizzę i poz­nali zasady przyrządza­nia kok­ta­jli.  Nasze gim­nazjum od kilku lat współpracuje z ZSTiO real­izu­jąc zada­nia z pro­gramu wychowaw­czego i doradztwa zawodowego oraz poma­ga­jąc uczniom w wyborze szkoły pon­adg­i­maz­jal­nej  i przyszłego zawodu.