Category Archives: INFORMACJE

Warsztaty gastronomiczne

5 maja br uczniowie kl.3 wzięli udział w warsz­tat­ach gas­tro­nom­icznych w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­nicznych. Pod kierunk­iem p. Jolanty Moszczyńskiej uczyli się jak zro­bić pyszna pizzę i poz­nali zasady przyrządza­nia kok­ta­jli.  Nasze gim­nazjum od kilku lat współpracuje z ZSTiO real­izu­jąc zada­nia z pro­gramu wychowaw­czego i doradztwa zawodowego oraz poma­ga­jąc uczniom w wyborze szkoły pon­adg­i­maz­jal­nej  i przyszłego zawodu.

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.

Brązowi medaliści Powiatowego Finału w BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Żarach zajęli III miejsce w Powia­towym Finale Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Uczniów przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Targi Pracy

W środę 26 kwiet­nia 2017r uczniowie klas 3 uczest­niczyli w Tar­gach Pracy , które odbyły się w żarskim Ratuszu. W ramach targów zaprezen­towały się wiodące na żarskim rynku firmy z różnych branż. Uczniowie mieli okazję poroz­maw­iać z pra­co­daw­cami i poz­nać lokalny rynek pracy. Wiz­yta na tar­gach ułatwi naszym uczniom pod­ję­cie decyzji co do dal­szego kierunku ksz­tałce­nia  i ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Złote dziewczyny !!!

W Babi­moś­cie 25 kwiet­nia odbył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafe­towych  Bie­gach Przeła­jowych. Bardzo dobrze zaprezen­towali się uczniowie z klas sportowych w Gim­nazjum nr 3 zdoby­wa­jąc dwa medale. Trzeci rok z rzędu na najwyższym stop­niu podium stanęły dziew­częta, które pobiegły w składzie: Zuzia Mis­toń, Natalia Czech, Ania Śred­ni­awa, Natalia Kędzier­ska, Ada Kwiatkowska, Kasia Tychowska, Mar­tyna Bardel, Emilka Żelazek, Ania Caruk i Natalia Bielak rez­er­wową była Amelka Blimel.

Trzy medale naszych dziewczyn na „Orlen Warsaw Games”

Tysiące uczest­ników z całej Pol­ski spragnionych sportu, muzyki i dobrej zabawy przy­ciągnęła impreza ORLEN War­saw Games, której pier­wsza edy­cja odbyła się w sobotę w warsza­wskim parku Agrykola. W zawodach lekkoatle­ty­cznych wys­tar­towała 36 osobowa reprezen­tacja wojew­ództwa lubuskiego uczest­nicząca w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla każdego” w tej grupie znalazło się pięt­nastu zawod­ników z Żar.

1 miejsce dla Gimnazjum nr 3 na Miejskich Finałach Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

24 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zono Miejskie Finały  Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Najlep­sza okazała się drużyna z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która zajęła 1 miejsce. Drugie miejsce przy­padło Katolick­iemu Gim­nazjum, a trze­cie Gim­nazjum nr 1.

Zwycięską drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Reprezen­tację najlep­szej ekipy przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Sztafetowe biegi przełajowe

W Górce odbyła się Żarska i Powia­towa Olimpiada Młodzieży w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Drużyny dziew­cząt i chłopców z Gim­nazjum nr 3 bardzo pewnie wygrały swoje biegi i awan­sowały do finału wojew­ódzkiego który odbędzie się w Babi­moś­cie 25 kwiet­nia 2017 r.

Wielkanoc 2017

Zdrowych, spoko­jnych świąt Wielka­noc­nych, pełnych nadziei oraz miłości. Pogod­nego nas­troju oraz najws­panial­szych rodzin­nych spotkań, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół.