Category Archives: DLA KANDYDATÓW

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­wca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy ulicy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udział uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (można je znaleźć na stronie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zapraszamy !!!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

KLASA 1 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 2 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 3 — rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do Gimnazjum nr 3, Dokumentacja

Poniżej udostęp­ni­amy pełną doku­men­tację dot. przyję­cia do klasy pier­wszej Gim­nazjum nr 3 w Żarach

Dni otwarte dla rodziców w Gimnazjum nr 3

Licznie przy­byłych rodz­iców do Gim­nazjum nr 3 już w wejś­ciu witała głośna muzyka i grupa sza­le­ją­cych cheer­lead­erek. Zaproszeni goś­cie udali się do sali lus­trzanej (tanecznej), gdzie czekał słodki poczęs­tunek (wyp­ieki nauczy­cieli), prezen­tacja mul­ti­me­di­alna i grupa wokalna z przy­go­towanym repertuarem.

16 maja, Dni otwarte dla rodziców

12976726_1232192860154511_7951234300933577142_o

Testy sprawnościowe do klasy lekkoatletycznej, 19 maja 2016r.

Testy sprawnoś­ciowe
do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej,
odbędą się 19 maja 2016r. o godz 16:00
w Gim­nazjum nr 3 w Żarach ul Okrzei 19

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przyrodniczo-matematyczny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Nabór do klasy sportowej lekkoatletycznej

Zapraszamy wszys­t­kich uczniów klas szóstych do udzi­ału w pier­wszej w Żarach klasie o pro­filu sportowym (lekkoatle­tyka). Nasi uczniowie osią­gają bardzo dobre wyniki w nauce (lau­reaci olimpiad przed­miotowych), oraz we współza­wod­nictwie sportowym (I miejsce we współza­wod­nictwie sportowym w wojew­ództwie w 2014/15 r.)

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!

Podręczniki dla pierwszych klas będą wypożyczane

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że w tym roku szkol­nym, kom­plety podręczników dla klas pier­wszych będą wszys­tkim uczniom wypoży­czane w bib­liotece szkolne. O szczegółach poin­for­mują wychowawcy klas 1 września.