Category Archives: DLA KANDYDATÓW

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

KLASA 1 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 2 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 3 — rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do Gimnazjum nr 3, Dokumentacja

Poniżej udostęp­ni­amy pełną doku­men­tację dot. przyję­cia do klasy pier­wszej Gim­nazjum nr 3 w Żarach

Dni otwarte dla rodziców w Gimnazjum nr 3

Licznie przy­byłych rodz­iców do Gim­nazjum nr 3 już w wejś­ciu witała głośna muzyka i grupa sza­le­ją­cych cheer­lead­erek. Zaproszeni goś­cie udali się do sali lus­trzanej (tanecznej), gdzie czekał słodki poczęs­tunek (wyp­ieki nauczy­cieli), prezen­tacja mul­ti­me­di­alna i grupa wokalna z przy­go­towanym repertuarem.

16 maja, Dni otwarte dla rodziców

12976726_1232192860154511_7951234300933577142_o

Testy sprawnościowe do klasy lekkoatletycznej, 19 maja 2016r.

Testy sprawnoś­ciowe
do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej,
odbędą się 19 maja 2016r. o godz 16:00
w Gim­nazjum nr 3 w Żarach ul Okrzei 19

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przyrodniczo-matematyczny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Nabór do klasy sportowej lekkoatletycznej

Zapraszamy wszys­t­kich uczniów klas szóstych do udzi­ału w pier­wszej w Żarach klasie o pro­filu sportowym (lekkoatle­tyka). Nasi uczniowie osią­gają bardzo dobre wyniki w nauce (lau­reaci olimpiad przed­miotowych), oraz we współza­wod­nictwie sportowym (I miejsce we współza­wod­nictwie sportowym w wojew­ództwie w 2014/15 r.)

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!

Podręczniki dla pierwszych klas będą wypożyczane

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że w tym roku szkol­nym, kom­plety podręczników dla klas pier­wszych będą wszys­tkim uczniom wypoży­czane w bib­liotece szkolne. O szczegółach poin­for­mują wychowawcy klas 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Inau­gu­racja roku szkol­nego 2015/2016 odbędzie się 1 wrześ­nia o godzinie 9:00 na placu apelowym Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Zapraszamy!