Spotkanie z Wicestarostą, p. Małgorzatą Issel

Uczniowie klasy 2e w ramach pro­jektu Gim­naz­jalna Akademia Przed­siębior­c­zości spotkali się dn. 4 grud­nia 2017r. z p. Mał­gorzatą Issel Wices­tarostą Powiatu Żarskiego i Lid­erką Lubuskiego Samorządu 2016. W trak­cie spotka­nia zadawali szereg pytań doty­czą­cych drogi zawodowej p. Issel oraz jej dzi­ałal­ności na rzecz lokalnego środowiska.

Mieli również możli­wość poz­na­nia zasad funkcjonowa­nia Powiatu, zakresu obow­iązków Starosty i Wices­tarosty. Dowiedzieli się jak dzi­ała samorząd lokalny oraz czym jest trójstop­niowy podział administracyjny.