Bezpieczeństwo w czasie wolnym

30 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z funkcjonar­iuszami Policji i Straży Miejskiej. Spotkanie poświę­cone było ono bez­pieczeństwu w cza­sie wol­nym. Szczególną uwagę zwró­cono na zabawy z petar­dami i ich kon­sek­wencje zdrowotne i prawne.