Baw się razem z nami

24.11.2017r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XIX edy­cja turnieju sportowo-rekreacyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udział drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Dzieci rywal­i­zowały ze sobą w czter­nastu konkurenc­jach, z która każda była nagradzana niespodziankami-łakociami.

Drużynom dziel­nie dopin­gowały cheer­lead­erki pani Izy Par­tyki oraz kibice. Sportowe zma­gania przepla­tane były wys­tę­pami tanecznymi artys­tów z klas gim­naz­jal­nych przy SP5 prowad­zone przez panią Kamilę Olczyk. Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie: Julia Sał­dan kl. 3c, Michał Gni­az­dowski kl. 3c, Nina Górna kl. 4b, Julian Thoman kl. 4a, Emilia Fabiszewska kl. 5a, Szy­mon Szudrow­icz kl. 5a, Karolina Kloc kl. 6b oraz Jakub Mik­las kl. 6b. Na zakończe­nie, Pani dyrek­tor Mał­gorzata Sto­dul­ska, wręczyła drużynom pamiątkowe dyplomy, a każdy uczest­nik otrzy­mał medal. Turniej rekreacyjno-sportowy został przy­go­towany i poprowad­zony przez nauczy­cieli wychowa­nia fizy­cznego Kamilę Krzemińską-Bielak i Mirosława Kuczmę.

ZOBACZ ZDJĘCIA