Sukces młodej wokalistki w Krakowie

Zakończył się XVIII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka” Kraków 2017. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się 114 final­istów wyło­nionych spośród tysiąca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udział w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie całego kraju.

Z elim­i­nacji śląs­kich nom­i­nację do finału uzyskały uczen­nice Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów: Maja Kowal­ska w kat­e­gorii wiekowej 14 – 16 lat oraz Maja Gontar­czyk w kat­e­gorii wiekowej 8 – 10 lat – jedyne lubuszanki biorące udział w fes­ti­walu. 11 listopada 2017 roku to dzień przesłuchań konkur­sowych i ogromny stres dla wszys­t­kich młodych wykon­aw­ców. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować dwie piosenki z płyt fes­ti­walowych autorstwa Jana Woj­daka – lid­era zespołu Wawele i pomysło­dawcę fes­ti­walu. Obie żarskie wokalistki na sce­nie zaprezen­towały wysoki poziom wokalny w swoich utworach. Po prezen­tac­jach wokalnych solistów i zespołów Rada Artysty­czna pod prze­wod­nictwem Jana Tar­gowskiego – redak­tora muzy­cznego Pol­skiego Radia Łódź – udała się na długie obrady. W niedzielę 12 listopada pod­czas kon­certu galowego prze­wod­niczący Rady Artysty­cznej sukcesy­wnie przed­staw­iał werdykt ustalony przez jurorów. Na sce­nie swoje nagrody i wyróżnienia odbier­ali młodzi wykon­awcy. Ogromny sukces odniosła ośmi­o­let­nia Maja Gontar­czyk, która w swo­jej kat­e­gorii wiekowej wyśpiewała III miejsce. W kon­cer­cie lau­re­atów Maja wykon­ała piosenkę z płyty fes­ti­walowej “Różowy tuli­pan”. Obie dziew­częta do fes­ti­walu przy­go­tował nauczy­ciel muzyki Piotr Boch­enek. Serdecznie grat­u­lu­jemy. Grand Prix Fes­ti­walu powędrowało do Moniki Kędzier­skiej z Warszawy.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO