Pola Nadziei

Po raz trzeci społeczność Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów  (uczniowie i nauczy­ciele) włączyła się w akcję  POLA NADZIEI. Za pieniądze zebrane pod­czas szkol­nej kwesty  (213,50 zł) otrzy­mal­iśmy z Żarskiego Hos­picjum cebulki kwiatów żonkili, które już trady­cyjnie pani Grażyna Kra­jzewicz  ze swoimi ucz­ni­ami posadz­iła na raba­cie przed naszą szkołą. W kweś­cie akty­wny udział brały wolon­tar­iuszki z klasy 3c , psy­cholog szkolny pani Natalia Barza­ńska oraz ped­a­gog szkolny pani Mał­gorzata Merk.  Wolon­tar­iuszkom i całej społeczności szkol­nej  bardzo dzięku­jemy za zaan­gażowanie i trud włożony w orga­ni­za­cję kwesty.

Zobacz zdję­cia