Ognisko klasy 7a

W ramach równouprawnienia płci wprowad­zono w Polsce nie­ofic­jalny Dzień Mężczyzny, który obchod­zony jest 10 marca. Niestety, niewiele osób o nim pamięta. Wśród młodzieży o wiele bardziej pop­u­larna jest data 30 wrześ­nia. Mar­cowa data Dnia Mężczyzny w Polsce nie jest przy­pad­kowa. W Koś­ciele katolickim na ten dzień przy­pada wspom­nie­nie 40 Świę­tych Męczen­ników z Sebasty.

Alter­naty­wna data  – 30 wrześ­nia – Dzień Chłopaka jest przy­pad­kowa. Roz­bieżność w dat­ach obchodów święta „płci brzy­d­kiej” wynika z braku ofic­jal­nego stanowiska wobec dnia. Dni Mężczyzny i Chłopaka pow­stały w analogii do Dnia Kobiet, jed­nak nie są one wpisane w ogól­nonar­o­dowy kalendarz.

My, dziew­czyny z klasy 7a, przy­go­towałyśmy niespodzianki dla naszych kolegów we wrześniu i zaprosiłyśmy ich do wspól­nej zabawy na ognisku kla­sowym. I tak 2 października klasa 7a baw­iła się na ognisku i świę­towała Dzień Chłopaka 🙂
Obe­jrzyj­cie zdję­cia z tej udanej imprezy