Młody Odkrywca z wizytą w ZSB

9 listopada br. pani Jolanta Zabawa, wraz z ucz­ni­ami biorą­cymi udział w zaję­ci­ach pro­jek­towych “Młody odkry­wca” i ” Matem­atyka i jej prak­ty­czne zas­tosowanie”, była z wiz­ytą studyjną w Zes­pole Szkół Budowlanych. W trak­cie tych odwiedzin uczniowie brali udział w ekspery­men­tach fizy­cznych orga­ni­zowanych przez nauczy­ciela i uczniów Budowlanki.

Nasi podopieczni mieli możli­wość przeprowadzić doświad­czenia obrazu­jące różne zjawiska fizy­czne. Zaję­cia były bardzo ciekawe i atrakcyjne.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020 współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Oś pri­o­ry­te­towa 8 – Nowoczesna Edukacja

 

ZOBACZ ZDJĘCIA