Halloween

Hal­loween to zwyczaj związany z maskaradą, który obchod­zony jest w wielu kra­jach w wieczór 31 października. Najhuczniej orga­ni­zowany jest w Stanach Zjed­noc­zonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Bry­tanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzę­dowym, cieszy się, zaraz po świę­cie Bożego Nar­o­dzenia najwięk­szą pop­u­larnoś­cią. Święto Hal­loween w Polsce pojaw­iło się w lat­ach 90.

Głównym sym­bolem święta jest wydrążona i podświ­et­lona od środka dynia z wyszczer­bionymi zębami. W naszej szkole zapoz­na­jemy się z ele­men­tami kul­tury kra­jów, których języków się uczymy, a więc nie zabrakło w cza­sie lekcji języka ang­iel­skiego zabaw z tym świętem związanych. Pon­adto klasa VIIc, wraz z wychowawcą, p. Jolantą Bujak, zor­ga­ni­zowała zabawny konkurs, w którym zwycięz­cami okazali się uczniowie klas VIIb i Vb. Gratulujemy!