Rogaliki z Ceramika

9 listopada br. uczniowie z grupy pro­jek­towej Gim­naz­jalna Akademia Przed­siębior­c­zości, pod opieką ped­a­goga szkol­nego p. Mał­gorzaty Merk, brali udział w warsz­tat­ach kuli­narnych i warsz­tat­ach tworzenia kom­pozy­cji na rabat­ach w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­nicznych w Żarach.
Warsz­taty prowadz­iła p. Jolanta Moszczyńska i p. Mał­gorzata Rusak. Poma­gali im uczniowie tej szkoły: Miłosz Motyka i Szy­mon Olen­derkiewicz. Warsz­taty bardzo podobały się naszym uczniom. Mieli oni możli­wość poz­na­nia w prak­tyce zawodu kucharza i pro­jek­tanta zie­leni miejskiej oraz kierunków ksz­tałce­nia, które ofer­uje ta szkoła.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020 współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Oś pri­o­ry­te­towa 8 – Nowoczesna Edukacja

Zobacz zdję­cia