Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.

Z początkiem jesieni społeczność lokalna zbiera i sadzi cebulki tych kwiatów. Kiedy zak­witną wiosną, będą roz­dawane w ulicznych kwes­t­ach. Nasza szkoła od 2015 roku wspiera żarskie Hos­picjum i bierze akty­wny udział w akcji „Pola Nadziei”. Co roku żonkile kwitną na rabatce przed budynkiem szkoły i przy­pom­i­nają o sercu i zaan­gażowa­niu naszych uczniów. Akcja obe­j­muje również kam­panię jesi­enną, która rozpoczyna się 20 WRZEŚNIA I TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA. Od poniedzi­ałku (16 października), przez trzy dni, na tere­nie szkoły, wolon­tar­iuszki z klasy 3C będą zbierać datki w wysokości 2 zł.  Zebrane pieniądze zostaną przekazane Hos­picjum, a nasza szkła otrzyma żonkile, które kwit­nąc, ozdo­bią teren szkoły.
Zostań part­nerem naszej akcji….

Szkolny Klub Wolon­tariatu i Samorząd Uczniowski