Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­atyki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tabliczki mnoże­nia. W akcji wzięli udział chętni uczniowie klas IVVII oraz klas gim­naz­jal­nych IIIII, nauczy­ciele i pra­cown­icy szkoły. Egza­m­i­na­torami, jak co roku, byli uczniowie, którzy przepy­ty­wali starszych kolegów oraz dorosłych. Uczniowie i dorośli, którzy zdali pomyśl­nie egza­min, otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.