II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszykówki klas czwartych „Żarska Bas­ket­ma­nia” o puchar Prezesa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udział drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP-1, SP-2, SP-5, SP-8SSP.

Drużyny grały ze sobą każdy z każdym, w prz­erwach między meczami odby­wały się konkursy rzutów do kosza z dwu­taktu i oso­biste. Klasy­fikacja koń­cowa: Im SP-1, IIm SP-5, IIIm SP-8, IVm SSP, Vm SP-2. Dzieci otrzy­mały pamiątkowe koszulki i medale, a każda drużyna dyplom i puchar. Nagrody wręczali Bur­mistrz Olaf Napiórkowski i przed­staw­iciel Prezesa Drukarni CHROMA. Naszą szkołę reprezen­towali: Gawlak Kor­nelia, Thomann Julian, Cielecki Dawid, Durys Adam, Kruczkiewicz Bar­tosz, Kubat Szy­mon, Jędruch Kacper, Drzewiński Kryspin. Nagrody indy­wid­u­alne dostali: najlep­szy roz­gry­wa­jący – Adam Durys, najlep­szy zawod­nik drużyny – Kryspin Drzewiński, najlep­sza zawod­niczka turnieju – Kor­nelia Gawlak. Wszys­tkim gratulujemy.