Lubuski Konkurs Literacki

Julia Rab­iega z klasy 7a została lau­re­atką Lubuskiego Konkursu Lit­er­ack­iego. Uroczys­tość wręczenia nagród odbyła się 18 wrześ­nia 2017r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Spotkanie rozpoczęły warsz­taty lit­er­ackie poprowad­zone przez panią Katarzynę Zychlę.

Następ­nie lau­reaci otrzy­mali pamiątkowe dyplomy oraz książki, w których opub­likowano wszys­tkie nagrod­zone opowiadania.