Piosenkobranie, Opole 2017

Zakończył się pier­wszy etap XXV Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Piosenko­branie” — Opole 2017. Już za trzy tygod­nie 24 czer­wca odbędzie się jubileuszowy XXV Fes­ti­wal Piosenki w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Przesłucha­nia konkur­sowe odbędą się  w Opol­skim Teatrze Lalki i Aktora /mała scena/ nato­mi­ast kon­cert lau­re­atów w opol­skim Amfiteatrze. Każdy z  zak­wal­i­fikowanych uczest­ników konkursu zaprezen­tuje jedną lub — na prośbę jury — dwie zgłos­zone wcześniej piosenki w języku pol­skim.
W min­iony piątek, 2 czer­wca ogłos­zono wyniki pier­wszego etapu fes­ti­walu -  obradu­jące jury postanow­iło zak­wal­i­fikować do konkursu finałowego około 70 wykon­aw­ców. wśród nomi­nowanych solis­tek znalazła sie uczen­nica naszego Gim­nazjum Maja Kowal­ska. Maja na Fes­ti­walu zaprezen­tuje dwie piosenki : „Obłoki marzeń” oraz „Mał­gorzata bez mis­trza”. Grat­u­lu­jemy kole­jnego finału Ogólnopol­skiego i życzymy udanej prezen­tacji pier­wszego dnia wakacji.