Wygraj Sukces 2017

Zakończył się II etap, elim­i­nacje region­alne /międzywojewódzkie/ XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” — Tarnobrzeg 2017. Na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Gło­gowie zaprezen­towało się ponad czter­dzi­estu młodych wokalistów z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego wyło­nionych z elim­i­nacji wstępnych/wojewódzkich/. Sekcję wokalną „Duo” reprezen­towały trzy wokalistki: Maja Kowal­ska, Julka Marcin­iszyn oraz najmłod­sza Maja Gontar­czyk z SP nr 5. Dziew­częta w swoim reper­tu­arze /każdy wykon­awca prezen­tował dwa utwory/ zaprezen­towały  się bardzo dobrze — Maja i Julka otrzy­mały wyróżnie­nie. Gratulujemy.