Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja

Nasze zaję­cia trwają w najlep­sze i zaczy­namy żałować,  że niedługo się skończą. Po egza­m­i­nach klasy trze­cie zła­pały odrobinę odd­echu. Mogliśmy wyjść poza szkolne mury i udowod­nić, że uczyć można się wszędzie, nie tylko w szkol­nej ławce. W ramach zajęć bio­log­icznych zajęliśmy się zgłębian­iem tajników roślin ros­ną­cych na tere­nie naszej szkoły. Geograficznie wybral­iśmy się na wycieczkę po Żarach „Szlakiem tablic his­to­rycznych Żar”. Chemicznie ekspery­men­towal­iśmy m.in. ze skro­bią oraz robil­iśmy i wyjaś­nial­iśmy zjawisko zmi­any barw rozt­woru KMnO4 (chemiczny kameleon). Na fizyce wpraw­ial­iśmy kulkę w ruch a zaję­cia matem­aty­czne otwier­ały przed nami kole­jne tajniki tej królowej nauk. Niedługo napiszemy diag­nozę na zakończe­nie naszych spotkań i wszyscy wierzymy, że wynie­sione z zajęć wiado­mości i umiejęt­ności poz­wolą nam osiągnąć znacznie lep­sze wyniki niż na rozpoczę­ciu naszych spotkań.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020 współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.
Oś pri­o­ry­te­towa 8 – Nowoczesna Edukacja