Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musiał przy­go­tować i nagrać dwie piosenki w języku pol­skim. Komisja kwal­i­fika­cyjna po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­certu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. W finale zaśpiewają również nasze młode wokalistki Maja Kowal­ska i Julia Marcin­iszyn, które na co dzień doskon­alą swoje umiejęt­ności wokalne w sekcji wokalnej „DUO” Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Kon­cert finałowy w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych odbędzie się 20 maja 2017 roku na sce­nie Cen­trum Pro­mocji Kul­tury w Drez­denku.
Życzymy powodzenia.

Lista uczest­nikow zak­wal­i­fikowanych do udzialu w XI Ogolnopol­skim Konkur­sie Piosenki Dzieciecej i Mlodziezowej