22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXII Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkursu. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w eliminacjach.

Na sce­nie nie mogło zabraknąć akcen­tów żars­kich. Gim­nazjum nr 3 i Szkołę Pod­sta­wową nr 5 reprezen­towali : Maja Kowal­ska, Julia Marcin­iszyn oraz Maja i Jakub Gontar­czykowie. Każdy z wykon­aw­ców musiał wykonać dwie piosenki, jedną obow­iązkową z płyty fes­ti­walowej oraz drugą dowolną. Nasi młodzi wokaliści wypadli bardzo dobrze, Kuba otrzy­mał wyróżnie­nie nato­mi­ast dziew­częta otrzy­mały nom­i­nację do kole­jnego etapu region­al­nego, który odbędzie sie w dni­ach 18 maja — 2 czer­wca w wybranych ośrod­kach na tere­nie kraju. Finał zaplanowano na 20–22 czer­wca 2017 roku w Tarnobrzegu. Grat­u­lu­jemy oraz życzymy sukcesu na kole­jnych eta­pach konkursu.