Trzy medale naszych dziewczyn na „Orlen Warsaw Games”

Tysiące uczest­ników z całej Pol­ski spragnionych sportu, muzyki i dobrej zabawy przy­ciągnęła impreza ORLEN War­saw Games, której pier­wsza edy­cja odbyła się w sobotę w warsza­wskim parku Agrykola. W zawodach lekkoatle­ty­cznych wys­tar­towała 36 osobowa reprezen­tacja wojew­ództwa lubuskiego uczest­nicząca w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla każdego” w tej grupie znalazło się pięt­nastu zawod­ników z Żar.

Bardzo dobrze pomimo fatal­nej pogody zaprezen­towali się lekkoatleci z naszego Gim­nazjum. Natalia Bielak (Gim 3 Żary) wygrała bieg przeła­jowy na dys­tan­sie 1000 m, w biegu na 60 m. na drugim stop­niu podium stanęła Emilia Żelazek (Gim. 3 Żary) z cza­sem 8,17 s. a brą­zowy medal w biegu na 60 m. przez płotki zdobyła Zuzanna Mis­toń (Gim 3 Żary) z wynikiem 9,80 s. Młodzi zawod­nicy na sta­dionie warsza­wskiej Agrykoli uzyskali bardzo dobre wyniki, mieli okazję spotkać się z wieloma gwiaz­dami sportu byli wśród nich m.in. Anita Wło­dar­czyk, Artur Par­tyka, Tomasz Majew­ski, Sebas­t­ian Chmara, Piotr Mała­chowski, Paweł Zagumny i wielu innych. Uroczys­tość wręczenia medali odbyła się na sta­dionie Legi Warszawa co również było dużą atrakcją.

Dzięki bardzo dobrym wynikom jakie uzyskują zawod­nicy z Żar, na mocy porozu­mienia pod­pisanego przez Panią Bur­mistrz z Pol­skim Związkiem Lekkiej Atle­tyki  w Żarach w przyszłym roku pow­stanie lekkoatle­ty­czna klasa sportowa. Odd­ział sportowy pow­stanie w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 i zostanie utwor­zony w klasie siód­mej. Warunk­iem przyję­cia do klasy będą predys­pozy­cje do upraw­ia­nia sportu, które sprawdzi test oraz bardzo dobry stan zdrowia. W przyję­ci­ach do klasy — co może być istotne — nie obow­iązy­wać będzie rejoniza­cja! Dokładne infor­ma­cję w SP 5 i pod nr. tele­fonu 696261430.